Du khách trong và ngoài n??c b? h?p d?n b?i ??i L?i không ch? ? th?i ti?t d? ch?u; c?nh quan thiên nhiên h?p d?n v?i h? ??ng v?t phong phú mà còn b?i 10 món ?n mà b?t c? du khách nào ??n ?ây c?ng ??u ph?i th? dù ch? m?t l?n.

L?n mán

Th?t l?n ? ??i L?i ???c ch? bi?n cho dù b?ng cách h?p, n??ng hay n?u r??u m?n; lòng xào, lòng n??ng hay ti?t canh l?n ??u có h??ng v? r?t riêng và th?m ngon ??n k? l?. Chính t? th?i gian nuôi và nguyên li?u ch? bi?n làm nên.
Th?t trâu gác b?p: Du khách có th? c?m nh?n h??ng v? ??c s?n ??i L?i qua th?t trâu gác b?p. Nhi?u ng??i ch?n th?t trâu gác b?p vì nó ?em l?i cái ??c ?áo, cái riêng có c?a ??i L?i thông qua các món ?n khác nhau và nhi?u cách ch? bi?n m?i l?.
Gà rang mu?i: Khi nh?c ??n ??i L?i thì ph?i nh?c ??n th?t gà ? ?ây. ???c nuôi th? ? ??i núi r?ng, gà t? ki?m ?n ngoài t? nhiên nên th?t r?t th?m ngon, không nhão mà ch?c. K?t h?p v?i cách ch? bi?n ??c bi?t, th?t gà ??i L?i ?ã làm nao lòng nhi?u du khách.

Cá chép h? ??i L?i

???c nuôi trong m?t h? r?ng l?n, t?nh l?ng, l?u thông liên t?c; cá chép ??i L?i có môi tr??ng phát tri?n thu?n l?i nên th?t cá có s? th?m ngon khác h?n nh?ng n?i khác. Th?t cá không tanh mà l?i r?t th?m.
Bánh tro: Bánh tro ch?m v?i m?t là m?t món ?n r?t ngon và mát. Bánh tro không có nhân mà ch? có mùi v? c?a g?o n?p hòa quy?n n??c tro c?a v? ?? t??ng và m?ng tre ph?i khô. Bánh này ??n gi?n, không c?u k? nên r?t h?p kh?u v? c?a nh?ng ai yêu s? m?c m?c.

Ng?n su Tam ??o

M?t loài cây dân dã mà du khách d? dàng tìm th?y ? Tam ??o là su su. Su su ?n ngon, ng?t mát, v?a giòn mà v?a m?m dùng xào t?i, xào th?t bò, lu?c ch?m n??c m?m ?t, t?i, ch?m mu?i v?ng.

L?n ??i n??ng xiên

Th?t l?n th?m ngon vùng ??i núi c?ng gia v? c?u k? ???c xiên que tre và n??ng than h?ng khi?n ai c?ng không th? c??ng n?i. Th?t l?n ???c ch?n t? ph?n ngon nh?t c?a l?n nên r?t ngon và ng?t t? nhiên, mùi th?m lan t?a.
Cá b?ng su?i + cá t?m: Cá b?ng su?i ???c n??ng, chiên giòn; ch?ng t??ng v?i kích th??c m?i con ch? b?ng 2 ??u ngón tay nh?ng th?t th?m ngon và r?t ch?c. Cá t?m ???c ch? bi?n thành súp, g?i hay ?em ?i h?p, n??ng mu?i ?t, … ??u gi? ???c h??ng v? ??c tr?ng Tam ??o.

M?ng M?ng

V?a ngon l?i v?a b? nên th??ng ???c du khách mua v? làm quà. M?ng ???c bóc nõn, bóc h?t v?, lu?c s?, ngâm n??c mu?i; lu?c, ch?m m?m tôm, chanh ?t. Tuy có chút ??ng nh?ng h??ng v? r?t l? nên luôn h?p d?n du khách.
Chim cút: Chim cút rô ti m?t ong, chim cút n??ng, quay hay rán, xào ??u r?t th?m, béo, ch?c th?t, ?n không ngán. Du khách trong các Tour T?t âm r?t thích th?t c?a loài chim này ? ??i L?i.

Trên là nh?ng món ?n h?p d?n b?n nên th??ng th?c khi ?i ??n h? ??i L?i. ?? th??ng th?c h?t khung c?nh c?ng nh? khí h?u mát m? n?i ?ây b?n hãy chu?n b? cho mình l?u tr?i g?n h? là h?p lý nh?t, ngoài ra c?n có m?t s? d?ng c? ?i dã ngo?i nh? ?èn pin, g?i, n?m,… b?n s? tìm th?y t?i www.buitravel.vn