H??ng d?n làm bánh xèo mi?n B?c Archive

H??ng d?n cách làm bánh xèo H?i Phòng không l?n vào ?âu ???c

Bánh xèo m?i n?i có m?t h??ng v? ??c tr?ng khác nhau, và khi b?n ??n v?i H?i Phòng, b?n s? có d?p tr?i nghi?m h??ng v? th?m ngon, giòn r?m h?p d?n vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hi?u cách làm bánh

H??ng d?n cách làm bánh xèo mi?n B?c c?n ph?i h?c h?i

Bánh xèo m?i mi?n có m?t nét ??c khác nhau, n?u nh? bánh xèo mi?n Nam s? d?ng n??c c?t d?a ho?c tr?ng ?? ph?n b?t bánh t?ng thêm v?, thì v? bánh xèo mi?n B?c ??n thu?n ch? s? d?ng b?t g?o và chút b?t ngh?