Bánh xèo nhân tôm th?t, ??u xanh thì ?ã quá quen thu?c v?i b?n r?i. M?t chút ??i gió cho v? giác, chúng ta cùng ??n v?i nguyên li?u H?n ?? tìm hi?u cách làm bánh xèo h?n b? d??ng b?n nhé. Nguyên li?u chu?n b? cho