Vi?t Nam là m?t ??t n??c v??n lên t? nghèo khó, t? nh?ng bàn tay ch?t phác v?t v? c?a ng??i nông dân mà ngày nay n?n ?m th?c th?a k? ???c r?t nhi?u món ?n dân giã, th?m ngon. Trong t?t th?y nh?ng món ?n ?y, tôi v?n ghi?n nh?t món m?m tép ch?ng th?t.

M?m tép ch?ng th?t ?n ngon nh?t v?n là vào mùa ?ông, không c?n ph?i th?t cá “mâm cao c? l?n” gì. Ch? c?n m?t bát c?m nóng và 1 chén m?m tép ch?ng th?t là ?? th?m ngon ?m lòng r?i. Món này c?ng d? làm l?m, h?i tr??c tôi và m? toàn mua m?m tép v? r?i hí ha hí h?ng ch?ng cho c? nhà ?n nh?ng nay b?n b?u nên ??i l?i toàn mua ?? làm s?n.

M? tôi v?n “khó tính” trong chuy?n ?n u?ng, bà r?t k? khi l?a ch?n th?c ?n cho gia ?ình. Nhà tôi ?ã th? bao nhiêu là th?c ph?m m?m tép ch?ng th?t nh?ng ?i l?i v?n thích nh?t món m?m tép ch?ng th?t c?a Sfood.

 

Vì th?, dù ? xa nh?ng v?n th??ng xuyên c?p nh?t tin t?c ? ??a ch? website s-food.vn ?? ??t hàng. V?a ti?n l?i v?a ??m b?o hàng th?t, ch?t l??ng th?t.

B?n có bi?t ?i?u gì làm nên v? th?m ngon ??c tr?ng c?a món ?n dân giã này không ?? Món này ngon ? ch? ng??i ta ch?n cho ???c nguyên li?u th?m ngon và s?ch. Nguyên li?u bao g?m: th?t l?n, tôm, tép ?? ch?ng m?m và gia v?. Nh?ng ch?n nguyên li?u nh? th? nào ?? món m?m tép ch?ng th?t ngon nh?t, n?u b?n quan tâm thì có th? click here ?? xem cách mà th?c ph?m s?ch sfood t? v?n cách ch?n nguyên li?u làm m?m tép ch?ng th?t n?i ti?ng kh?p Hà Thành nhé 

V?i th?t l?n, b?n ph?i ch?n ???c th?t l?n v?a n?c v?a m? m?i ngon, v?i l?i ph?i b?o ??m là th?t l?n nhà nuôi m?i ngon ???c. Th?t l?n công nghi?p th?t n?c r?t ??p nh?ng không ngon b?ng th?t l?n nhà nuôi nhé c? nhà.

Còn tôm c?ng v?y, ??ng ch?n s? l??ng mà ph?i ch?n ch?t l??ng. Tôm nuôi t? nhiên, càng t??i càng khi?n món này ngon nhé

 

Khâu quan tr?ng không kém ?ó là ch?n tép ?? làm m?m. Tép ph?i th?t t??i, t?t nh?t là v?t t? bi?n lên c?a ng? dân là ?em ?i làm luôn m?i ngon ???c. Tép t??i s? cho ra m?m màu ?? b?t m?t ch? không ph?i ?en sì nh? m?m tép trôi n?i ngoài ch?. Các b?n l?u ý ??y

Sau khi xong xuôi khâu ch?n nguyên li?u chính và s? ch? ?âu ra ??y r?i thì các m? các ch? ?i ch? bi?n thôi. Nó c?ng ??n gi?n òm thôi à. Th?t l?n thì b?m nhuy?n, mà nh? b?m b?ng tay m?i ngon và sau này m?m m?i kh?i b? nát. Tôm thì lu?c lên r?i bóc v? s?ch s?, m?m tép n?a là xong.

Còn v?i gia v?, b?n chu?n b? các th? sau ?ây nh? : ?t, hành tây, tiêu, n??c m?m,.. n?u mu?n ngon thì có h?t m?c khén. Tôi b? ghi?n món m?m tép ch?ng th?t c?a Sfood vì có v? h?t m?c khén này ?ây các v?. Nó cay cay nh?ng không n?ng, ?n lúc ??u thì cay và h?i ??ng nh?ng ??ng l?i thì ng?t và th?m l?m, y nh? ?i spa v?y. Thích quá là thích.

 

Khi xong xuôi các khâu thì các m? ?i vào ch? bi?n và ch?ng th?t l?n, tôm và m?m. Món này d? làm quá các ch? các m? nh?, l?i th?m ngon n?a, ?n lúc nào c?ng ???c. M?m tép ch?ng th?t l? mi?ng khi?n ai c?ng thích ??c bi?t là các bé con, ?n cháo hoài chán là thích ?n 1 bát c?m v?i m?m tép ch?ng th?t, bé ?n vèo vèo luôn ?y ch?.

 

N?u không có th?i gian cho các khâu chu?n b? trên thì các m? có th? liên h? v?i Sfood ?? mua m?m tép ch?ng th?t ? ?ây. ??a ch? th?c ph?m s?ch Sfood r?t uy tín và ???c lòng th?c khách g?n xa, l?i ??m b?o v? sinh an toàn th?c ph?m n?a nên các b?n yên tâm nhé!!!!

C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t !!!