Chúng ta luy?n t?p th? thao ?? có s?c kh?e t?t h?n, ?? gi?m cân và có th? ch? b?i vì ?? có c?m giác tho?i mái h?n. Vì v?y, th?c s? b?i r?i khi m?t nghiên c?u khuy?n cáo chúng ta r?ng vi?c luy?n t?p th? thao có th? gây ra m?t s? v?n ?? kinh kh?ng nh? sâu r?ng. Tuy nhiên, tr??c khi h?y b? th? thành viên c?a trung tâm th? d?c, hãy yên tâm r?ng ?ây là v?n ?? c?a các v?n ??ng viên chuyên nghi?p nhi?u h?n và có nhi?u cách ?? ng?n ch?n nó.

Là ng??i tr??ng thành, rõ ràng b?n ??u bi?t cách ch?m sóc r?ng mi?ng c?a mình – ?ánh r?ng hai l?n m?i ngày, x?a r?ng th??ng xuyên và g?p nha s? m?i n?m m?t l?n. ?ây ??u là nh?ng ki?n th?c c? b?n v? s?c kh?e r?ng mi?ng.

Và n?u b?n t?p th? thao, b?n có th? ?ang th? b?ng mi?ng trong su?t quá trình luy?n t?p.

?i?u này có th? làm mi?ng b?n b? khô – khi k?t h?p v?i ?? u?ng th? thao có ???ng ho?c gel cung c?p n?ng l??ng – có th? khi?n r?ng c?a b?n nh?y c?m h?n và d? b? sâu r?ng.

?? ng?n ch?n ?i?u này, M88cvf th? thao khuyên b?n hãy ch? u?ng n??c thay vì n??c t?ng l?c tr??c, trong khi t?p luy?n và c? sau khi t?p luy?n.

N??c máy c?ng là l?a ch?n t?t h?n n??c ?óng chai vì nó có ch?a ch?t florua có th? giúp ph?c h?i men r?ng c?a b?n.

Ng??i t?p t? c?ng c?n ph?i chú ý, vì vi?c c?n r?ng quá ch?t có th? gây ?au ??n và khó ch?u cho hàm. N?u ?ây là thói quen c?a b?n, hãy ?eo mi?ng b?o v? mi?ng trong khi luy?n t?p ?? giúp gi?m s? hao mòn.

Vi?c nghi?n r?ng c?ng có th? x?y ra trong khi b?n ng?, vì v?y n?u b?n t?nh gi?c vì ?au hàm, b?n có th? c?ng c?n ph?i ?eo mi?ng b?o v? mi?ng vào ban ?êm.