N?i dung trên web s? liên t?c c?p nh?t ph?c v? ng??i ??c, trong quá trình biên so?n ch?c ch?n không th? tránh ???c l?i, sai sót. R?t mong s? ?óng góp.

– L?i trong các bài vi?t.

– Liên h? qu?ng cáo ho?c tr? thành ??i tác.

– ?óng góp, ?? ngh?, giúp web hoàn thi?n.

B?n quy?n, tác quy?n ho?c tài li?u.

– Web b? l?i k? thu?t, truy c?p ch?m, không th? truy c?p.

Liên h? ngay v?i chúng tôi:

??a ch? : Lê Ngân, Ph??ng 12, Tân Bình, H? Chí Minh

Phone : 0916 911 063

Chúng tôi s? ph?n h?i trong th?i gian t? 48 – 72 gi?, tr? ch? nh?t và ngày l? (Theo gi? ??a ph??ng).