Gi?a vô vàn nh?ng món bánh l? và ??y màu s?c, bánh xèo dân dã v?n mang trong mình m?t nét riêng bi?t và tinh t? vô cùng. H??ng v? ?y có th? khi?n cho ng??i th??ng th?c mê nh? ?i?u ?? ngay t? l?n th??ng th?c ??u tiên. ?ó chính là lý do mà b?n luôn th?y nh?ng gánh hàng rong hay các hàng quán bánh xèo ??u ?ông khách ??n l?. Ngày hôm nay, b?n hãy cùng v?i banhxeomientrung h?c cách làm bánh xèo b?ng b?t g?o t?i nhà ?? b?t c? khi nào b?n thích, b?n ??u có th? th?c hi?n và th??ng th?c nhé.

Nguyên li?u ?? làm món bánh xèo:

 • 200g b?t g?o
 • 200ml n??c c?t d?a
 • 1 thìa cà phê b?t ngh?
 • 200 ml n??c ?m
 • 1/2 thìa mu?i
 • 300g th?t ba r?i
 • 150g ??u xanh h?p chín
 • 300g tôm b?c nh?
 • Hành lá
 • Rau th?m các lo?i, xà lách, c?i xanh, giá ??,…
 • Gia v?: mu?i, ???ng, b?t ng?t, n??c m?m, t?i, ?t, gi?m, d?u ?n,…

Cách làm bánh xèo b?ng b?t g?o dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u cho món bánh xèo
Th?t ba r?i mua v? ?em r?a s?ch, ch?n qua n??c sôi r?i thái mi?ng nh?. Tôm c?t b? ??u và chân, r?a s?ch. Cho tôm th?t ra tô, thêm vào chút n??c m?m, mu?i, b?t ng?t và tiêu. Tr?n ??u và ??p ch?ng 20 phút cho tôm th?t ng?m gia v?.

Hành lá nh?t, r?a s?ch, thái nh?. Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. Rau th?m các lo?i, rau xà lách, c?i xanh nh?t b? lá úa, r?a s?ch, ngâm qua n??c mu?i loãng r?i v?t ra ?? ráo. Hành khô bóc v?, b?m nh?.

B??c 2: Làm nhân bánh xèo
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n r?i cho hành khô vào phi th?m. Ti?p ??n cho tôm th?t vào ??o ??n khi chín t?i thì t?t b?p.
V? ph?n nhân tôm th?t, b?n không c?n ?un chín h?n, b?i trong quá trình chiên bánh v?n có thêm th?i gian ?? b?n làm chín ph?n nhân này.

B??c 3: Pha b?t làm bánh xèo
Pha b?t làm bánh bánh xèo là khâu khá quan tr?ng, món bánh mu?n th?m giòn, ngon hay không ph? thu?c vào b??c pha này. N?u không có b?t làm bánh xèo pha s?n, t? b?t g?o b?n v?n có m? b?t th?t ngon b?ng cách rây qua b?t g?o cho m?n. Ti?p ??n, b?n cho vào b?t ngh? + n??c c?t d?a + n??c ?m r?i hòa cho ??n khi thu ???c b?t sánh, không vón c?c. Cu?i cùng, thêm vào hành lá và ?? b?t ngh? ch?ng 30-40 phút.
M?o nh? ?? ph?n v? bánh giòn h?n là b?n có th? thêm vào chút bia (ch?ng 50 ml). N?u nh? thêm bia, b?n gi?m ?i l??ng n??c khi ch? vào b?t nhé.

B??c 4: Pha n??c ch?m
B?n pha n??c ch?m bánh xèo theo t? l? ???ng: n??c m?m ngon: gi?m/n??c c?t chanh:n??c theo t? l? 1:1:1:4 ho?c 1:1:1:5 tùy ý. Khu?y ??u ??n khi ???ng tan thì thêm t?i ?t b?m nh?. N?u thích b?n có th? thêm cà r?t bào s?i vào bát n??c ch?m chua ng?t.

B??c 5: ?? b?t làm bánh xèo
?? b?t làm bánh xèo t??ng khó mà không khó ?âu nhé. ?? tránh tình tr?ng b?t sát ch?o, b?n nên ch?n m?t chi?c ch?o sâu lòng, r?ng vành. Khi ch?o nóng, b?n cho d?u ?n vào ?un cho nóng già. Ti?p ??n, thêm vào 1 mu?ng canh b?t ?? tráng ??u lòng ch?o. Khi ph?n b?t se l?i, b?n r?i ??u xanh, 1 ít tôm th?t, giá ?? vào. ??y n?p ch?o 3 phút r?i b?n m? n?p, g?p ?ôi bánh và chiên thêm 1 phút ?? bánh th?t vàng. Bánh chín b?n g?p ra ??a.

N?u không có ch?o sâu lòng, b?n có th? dùng ch?o ch?ng dính. Thao tác th?c hiên t??ng t? và c?ng không quá khó ?? b?n có món bánh xèo ngon, vàng giòn, th?m n?c.

B??c 6: Hoàn thành
K?t thúc toàn b? quá trình th?c hi?n, lúc này b?n cho bánh xèo ra ??a bày trí cùng rau c?i xanh, xà lách, rau th?m cùng n??c ch?m chua ng?t. V?a ?n v?a c?m nh?n v? ngon c?a món bánh.

Ngày cu?i tu?n c?a chúng ta s?p ??n r?i, v?i g?i ý cách làm bánh xèo b?ng b?t g?o hôm nay, b?n s? có thêm nh?ng ý t??ng hay ?? nh?ng phút quây qu?n bên gia ?ình t?ng ph?n ý ngh?a và vui v? r?i ?ó. Chúc b?n th?c hi?n thành công và ngon mi?ng.