B?n yêu thích v? ngon c?a món bánh xèo nh?ng ch?a bi?t cách làm món bánh ?y ra sao, nguyên li?u th? nào và cách th?c th?c hi?n sao cho chu?n ?i?u nh?t? ??ng quá lo v? ?i?u ?ó, b?i ngay bài vi?t nh? d??i ?ây, mình s? b?t mí v?i b?n cách làm bánh xèo mi?n Trung ngon ngay t?i nhà ?? b?n có th? chiêu ?ãi m?i ng??i nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo mi?n Trung

 • 200 gam b?t g?o
 • 150 ml n??c
 • 100 ml bia
 • 50 ml n??c c?t d?a
 • 1/2 thìa cafe b?t ngh?
 • 200 gam th?t bò
 • 200 gam tôm ??t
 • 1 c? hành tây
 • 100 gam giá ??
 • 1 ít hành lá, g?ng, hành khô
 • D?u ?n, tiêu và gia v?
 • C?i cây, xà lách và rau th?m

Cách làm bánh xèo mi?n Trung ngon dành cho b?n:

B??c 1: Làm b?t bánh
??u tiên b?n cho b?t g?o + ngh? + mu?i vào tô to r?i tr?n ??u. Ti?p ??n, thêm n??c và bia ?ã chu?n b? vào ?? hòa b?t. ?? có h?n h?p b?t ngon, béo, b?n thêm 50 ml n??c c?t d?a. Khu?y ??u tay cho ??n khi thu ???c h?n h?p b?t l?ng, m?n, lúc này b?n thêm vào hành lá + 1 ít d?u ?n, khu?y ??u l?i l?n n?a r?i ?? b?t ch?ng 1h nhé.

B??c 2: Làm th?t bò
Th?t bò mua v? b?n ?em r?a s?ch, thái thành mi?ng m?ng v?a ?n. Cho th?t bò ra tô r?i ??p v?i 1 thìa cafe d?u ?n, g?ng, t?i, tiêu và xíu gia v?.
Vi?c thêm d?u ?n vào ??p cùng v?i th?t bò s? giúp th?t bò m?m, ngon h?n ?ó nhé.

B??c 3: Làm s?ch tôm
V?i tôm ??t b?n ?em r?a s?ch, lo?i b? ??u tôm r?i cho tôm ra tô, ??p v?i 1 chút gia v? và g?ng.

B??c 4: Làm bánh
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n r?i múc 1 mu?ng b?t vào. Tráng b?t vào tr?i tròn lòng ch?o. Sau ?ó, b?n r?i th?t bò, tôm ??t, giá ??, hành lá r?i ??y n?p l?i vài phút cho bánh chín.

Khi m? n?p ch?o ra và th?y bánh vàng giòn, b?n dùng vá d?p g?p ?ôi bánh l?i r?i l?y ra kh?i ch?o. Th?c hi?n l?n l??t ??n khi h?t b?t.

B??c 5: R?a s?ch rau s?ng ?n kèm v?i bánh
Rau th?m, xà lách và c?i cây b?n ?em nh?t và r?a s?ch, ?? ráo. C?n th?n h?n, b?n nên ngâm rau qua n??c mu?i loãng ch?ng 20 phút.

B??c 6: Làm n??c ch?m
T?o nên h??ng v? ??c tr?ng c?a món bánh xèo mi?n Trung chính là ph?n n??c ch?m ngon, ??m v?. ?? pha n??c ch?m ngon, b?n th?c hi?n theo h??ng d?n sau:

B?n pha 5 ph?n n??c + 2 ph?n ???ng + 1.5 ph?n n??c m?m + 1 ph?n n??c c?t chanh, gia gi?m l??ng gia v? khi hòa ?? v?a mi?ng. Cu?i cùng là thêm vào t?i, ?t b?m.

Cu?i cùng là b?n d?n bánh xèo cùng rau th?m, n??c ch?m và th??ng th?c.

B?n th?y ??y? Ch?ng c?n c?u k? hay t?n quá nhi?u th?i gian, ??n gi?n v?i m?t vài thao tác là b?n ?ã th?c hi?n xong xuôi món ngon này r?i. Lúc này ?ây, b?n có th? c?m nh?n mùi v? th?m n?c c?a món bánh lan t?a ra kh?p không gian nhà b?p. Và n?u nh? b?n là m?t fan chính hi?u yêu thích bánh xèo, b?n hãy nhanh tay l?u công th?c thú v? này vào s? tay và ch? d?p chiêu ?ãi c? nhà nhé.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo mi?n Trung ngon ???c gi?i thi?u hôm nay.