?ã có l?n b?n ??n v?i vùng ??t mi?n Tây thân yêu và ???c th??ng th?c h??ng v? c?a món bánh xèo ??y mê m?n. B?n ?ã t?ng th? tìm hi?u r?t nhi?u công th?c làm bánh xèo nh?ng ch?a tìm ???c cách làm bánh xèo mi?n Tây ngon chu?n ?i?u nh?t. ??n v?i bài vi?t nh? hôm nay, mình s? g?i ??n b?n cách làm món ngon này ngay t?i nhà ?? b?n có th? th??ng th?c m?i khi thích, và chiêu ?ãi b?n bè c?a mình nhé.

Nguyên li?u chu?n b? ?? làm bánh xèo mi?n Tây:

  • B?t bánh xèo: 400 gam
  • N??c c?t d?a: 500 ml
  • Cà r?t: 1 c?
  • B?t ngh?: 20 gam
  • ?? xanh cà v?: 50 gam
  • Tôm: 150 gam
  • Th?t ba ch?: 150 gam
  • Giá ??, c?i xanh, xà lách, rau s?ng, hành lá, …
  • Gia v?: Mu?i, ???ng, b?t ng?t, n??c m?m, d?u ?n, tiêu, ?t, t?i, d?m, …

Cách làm bánh xèo mi?n Tây dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u cho món bánh xèo

??u tiên, tôm mua v? b?n ?em r?a s?ch, lo?i b? ??u tôm r?i ?? ráo. Th?t ba ch? r?a s?ch,ch?n qua n??c sôi ?? th?t không b? hôi. Sau ?ó b?n ?em th?t ?i thái thành các mi?ng m?ng. B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n r?i cho tôm + th?t + 1 xíu h?t nêm vào ??o ??n khi các nguyên li?u g?n chín, b?n t?t b?p và trút ra ??a.

??u xanh ?em ngâm n??c cho n? m?m, th?i gian cho ngâm ??u ch?ng 2h. Sau ?ó, b?n ?em ??u ?i vo s?ch, cho vào n?i, ?? n??c xâm x?p m?t và n?u chín. Ho?c b?n c?ng có th? cho ??u vào n?i h?p, h?p chín nhé.

Giá ?? r?a s?ch, ?? ráo. Cà r?t n?o v?, r?a s?ch, bào s?i. Hành lá nh?t và r?a s?ch, thái nh?. Rau s?ng, xà lách và c?i xanh b?n ?em nh?t b? lá úa, r?a s?ch, ngâm v?i n??c mu?i ch?ng 30 phút r?i v?t rau ra ?? ráo.

B??c 2: Pha b?t làm bánh
B?n cho b?t làm bánh xèo vào tô to, thêm b?t ngh? và tr?n ??u. Ti?p ??n, thêm vào 50 ml n??c c?t d?a và n??c d?o d?a, khu?y ??u ?? b?t tan, không vón c?c. Khi pha b?t, b?n nên tránh vi?c pha b?t quá loãng ho?c quá ??c n?u không s? ?nh h??ng ??n ?? giòn c?a món bánh. Cu?i cùng, thêm vào hành lá, khu?y l?i l?n n?a và ?? b?t ngh? 30 phút.

B??c 3: Pha n??c ch?m
N??c ch?m cho món bánh xèo mi?n Tây c?ng khá ??c bi?t. B??c ??u là b?n c?n b?m nhuy?n t?i ?t. K? ti?p, thêm ???ng + 1 chút n??c vào n?i, ?un ??n khi ???ng tan.Cho n??c ???ng ra bát, thêm vào gi?m, n??c m?m ?? có v? chua ng?t h?p s? thích. Sau cùng, b?n thêm cà r?t ?ã bào s?i cùng t?i ?t b?m nh? vào khu?y ??u.

B??c 4: Chiên bánh xèo
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n r?i múc 1 mu?ng b?t vào láng ??u lòng ch?o. B?n nh? là khi múc b?t cho vào, b?n c?n khu?y ??u l?i b?t ?? tránh ph?n b?t trên b? loãng, ph?n d??i l?i quá ??c.
Khi ph?n b?t ?ã se l?i, b?n cho 1 ít tôm th?t, ?? xanh, giá ?? vào tr?i xung quanh m?t ch?o. ??y n?p ch?o l?i 2-3 phút ?? bánh vàng. Dùng muôi ?? g?p ?ôi bánh l?i, chiên ch?ng 1 phút n?a ?? bánh vàng h?n, b?n cho bánh xèo ra và ti?p t?c th?c hi?n v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 5: Hoàn thành
B?n cho bánh xèo mi?n Tây ra bày trí cùng n??c ch?m và ?n kèm v?i rau c?i xanh, xà lách, các lo?i rau s?ng.

B?n th?y ??y, ch? v?i m?t chút th?i gian th?c hi?n, ch?ng h? khó ?? b?n có món bánh xèo mi?n Tây th?t ngon và h?p d?n ?úng không nào. Hi v?ng v?i bài vi?t chia s? trên, b?n s? có thêm g?i ý hay ?? chiêu ?ãi b?n bèm ng??i thân vào d?p cu?i tu?n nhé. Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo mi?n Tây hôm nay