Bánh xèo nhân tôm th?t, ??u xanh thì ?ã quá quen thu?c v?i b?n r?i. M?t chút ??i gió cho v? giác, chúng ta cùng ??n v?i nguyên li?u H?n ?? tìm hi?u cách làm bánh xèo h?n b? d??ng b?n nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo h?n:

  • 500 gam h?n
  • 1 gói b?t làm bánh xèo
  • 1 thìa cafe b?t ngh?
  • 100 ml n??c c?t d?a
  • N??c l?c
  • 200 gam giá ??
  • Rau c?i xanh, rau th?m
  • 50 gam hành lá
  • 2 c? hành khô
  • Gia v?: mu?i, ???ng, b?t ng?t,n??c c?t chanh, t?i, ?t, d?u ?n

Cách làm bánh xèo h?n dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
H?n mua v? b?n ?em ngâm v?i n??c vo g?o ch?ng 3h. Ho?c b?n c?ng có th? ngâm v?i n??c l?c có th? vào qu? ?t. ?ây chính là m?o khéo giúp nh?ng con h?n nhanh nh? h?t bùn nh?t ?ó b?n. H?t th?i gian ngâm h?n, b?n cho h?n ra và r?a th?t s?ch. Cho h?n vào n?i, thêm n??c và lu?c chín. Tách l?y ph?n th?t h?n. V? ph?n n??c lu?c h?n, b?n g?n l?y n??c trong và có th? s? d?ng ?? n?u canh.

Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. Hành khô bóc v?, b?m nh?. Rau th?m, rau c?i nh?t và r?a s?ch, ngâm v?i n??c mu?i loãng r?i ?? ráo. Hành lá c?t b? r?, r?a s?ch và thái nh?.

B??c 2: Pha b?t làm bánh
Cho b?t làm bánh xèo và b?t ngh? ra chung 1 tô, tr?n ??u r?i rây qua cho m?n. K? ti?p, thêm vào n??c c?t d?a r?i ch? n??c l?c vào t? t? ??n khi thu ???c h?n h?p b?t m?n, không b? vón c?c. Cu?i cùng cho vào hành lá, khu?y l?i l??t n?a và ?? b?t ngh? ít nh?t 30 phút.

B??c 3: Xào th?t h?n làm nhân bánh
B?c n?i nh? lên b?p, làm nóng 1/3 mu?ng canh d?u ?n r?i cho hành khô vào phi th?m. K? ti?p thêm th?t h?n vào ??o ??n khi s?n l?i, nêm n?m th?t h?n cho v?a mi?ng r?i trút ra bát.

B??c 4: Chiên bánh
Quay tr? l?i v?i ph?n b?t làm bánh, h?t th?i gian b?t ngh? b?n b?c ch?o lên b?p,làm nóng 1 mu?ng canh d?u ?n r?i cho 1 mu?ng canh b?t vào ch?o. K? ti?p, thêm vào th?t h?n, giá ?? r?i ??u quanh r?i ??y n?p l?i chiên 1-2 phút. Sau ?ó, b?n m? n?p ch?o, dùng muôi g?p ?ôi bánh l?i và chiên thêm 1 phút. Bánh chín b?n cho ra ??a và ti?p t?c th?c hi?n v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 5: Pha n??c ch?m
G?a nh? t?i ?t r?i cho ra bát. Ti?p ??n b?n thêm vào 5 ph?n n??c, 1 ph?n ???ng, 1 ph?n n??c m?m ngon, 1 ph?n n??c c?t chanh. Khu?y ??u ??n khi ???ng tan là ???c.

B??c 6: Hoàn thành
B?n th?y cách làm bánh xèo h?n c?a chúng ta th? nào? Th?t ??n gi?n ?úng không? S? k?t h?p hài hòa gi?a ng?t c?a th?t h?n, giá ?? thanh mát v?i v? bánh giòn th?m, c?ng v?i n??c ch?m chua ng?t h?p d?n vô cùng. Ch?ng c?n c?u k? hay ph?i th?t khéo tay, ch? c?n m?t vài nguyên li?u c?ng v?i chút th?i gian th?c hi?n thôi là b?n ?ã có món ?n ngon th?t ngon ?ãi c? nhà r?i ?ó.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo h?n h?p d?n hôm nay.