B?n yêu thích v? ngon c?a món bánh xèo nh?ng l?i không quá khéo tay trong vi?c b?p núc? B?n mu?n 1 l?n th? cách làm bánh xèo giòn t?i nhà ?? chiêu ?ãi ng??i thân. M?t ?i?u t??ng ch?ng nh? th?t khó, tuy nhiên b?n hoàn toàn có th? th?c hi?n món ngon này v?i công th?c ??n gi?n mà mình b?t mí d??i ?ây. H?n b?n c?ng ?ang r?t tò mò v? công th?c ?úng không nào. Gi? mình cùng ??n v?i bài vi?t ngay nhé.

Nguyên li?u ?? làm bánh xèo giòn:

  • 400 gam b?t bánh xèo
  • 1 lít n??c
  • Hành lá thái nh?
  • 200 gam giá ??
  • Rau tôm, m?c và th?t ba ch? (m?i lo?i 100 gam)
  • 50 gam n?m r?m
  • Gia v?: n??c m?m, mu?i, mì chính v?a ??
  • N??c ch?m: ?t, t?i b?m nh?, ???ng, n??c m?m ngon

Cách làm bánh xèo giòn dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
+ Gía ?? b?n ?em r?a s?ch, ?? ráo. N?m r?m c?t b? ph?n g?c c?ng, ngâm n??c r?i r?a s?ch, thái lát m?ng.
+ Th?t ba ch? r?a s?ch, thái m?ng. Râu tôm r?a s?ch, c?t khúc.
+ M?c bóc v? ph?n túi m?c bên trong, r?a qua m?c v?i r??u g?ng cho b?t tanh r?i thái m?c thành t?ng mi?ng nh?.

B??c 2: Làm b?t bánh
Cho b?t ra tô, thêm n??c vào khu?y cho ??n khi thu ???c b?t m?n, không vón c?c. Ti?p t?c thêm vào hành lá, khu?y ??u l?i l?n n?a.

B??c 3: Làm nhân bánh xèo
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n ròi cho th?t vào ??o s?. K? ti?p là thêm tôm + n?m + gia v? vào nêm cho các nguyên li?u v?a mi?ng.
Nguyên li?u chín, b?n trút ra ??a.

B??c 4: ?? bánh
B?c 1 chi?c ch?o lên b?p, làm nóng d?u ?n r?i b?n múc 1 mu?ng b?t vào ch?o tráng m?ng. ??y n?p ch?o 2-3 phút, m? n?p và cho nhân bánh xèo + giá ?? vào 1 n?a chi?c báng. G?p ?ôi bánh l?i, chiên ??n khi bánh vàng ??u c? 2 m?t, b?n cho bánh ra ??a.
Th?c hi?n l?n l??t cho ??n khi h?t ph?n nguyên li?u.

B??c 5: Pha n??c ch?m cho món bánh xèo
T?o nên nét riêng và s?c h?p d?n cho món bánh xèo s? không th? thi?u n??c m?m t?i, ?t th?m ngon.
Cách pha là b?n b?m nh? t?i ?t. Sau ?ó, b?n cho n??c m?m, ???ng, gi?m, n??c theo t? l? 1:1:1:5. Khu?y ??n khi ???ng tan thì thêm t?i ?t vào.

V?y là ch? v?i 5 b??c ??n gi?n, ch?ng h? khó ?? b?n có món bánh xèo th?t h?p d?n ?úng không nào. Dù b?n ch?ng quá khéo tay th? nh?ng v?i cách làm thú v? hôm nay, b?n v?n s? có m?t món bánh ngon CH?NG TH? CHÊ ???c ?âu ??y nhé. V?y còn ch?n ch? gì mà b?n không b?t tay vào th?c hi?n món ngon này ngay hôm nay nh?? Bi?t ?âu ?ây s? là món t? m?i c?a b?n ?ó.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo giòn hôm nay.