B?n yêu thích v? ngon c?a bánh xèo và luôn l?a ch?n món ngon này m?i khi la cà ph? xá. Có khi nào b?n ngh?, chính tay mình s? th?c hi?n món ngon này ?? chiêu ?ãi gia ?ình ch?a? H?n b?n c?ng ?ã có ý ??nh r?i nh?ng ch?a tìm ???c cho mình m?t công th?c hay, d? th?c hi?n và thành công cao ?úng không nào. Hãy g?t nh?ng r?c r?i ?ó sang m?t bên, b?i ngay bài vi?t nh? d??i ?ây, banhxeomientrung.net s? g?i ??n b?n cách làm bánh xèo ??n gi?n t?i nhà nhé. Nào, mình cùng b?t tay vào th?c hi?n thôi b?n.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo:

  • 200 gam b?t g?o
  • 250 ml n??c, 50 ml n??c c?t d?a
  • 100 ml bia, 1/2 thìa cafe mu?i
  • 1/2 thìa cafe b?t ngh?, 2 cây hành lá thái nh?
  • 200 gam th?t bò, 200 gam tôm
  • 100 gam giá ??, 1 c? hành tây c? v?a
  • G?ng, hành khô, tiêu và gia v?
  • Ph?n n??c ch?m b?n c?n chu?n b?: N??c m?m ngon, t?i, ?t, chanh và n??c sôi
  • D?u ?n ?? chiên bánh

Cách làm bánh xèo ??n gi?n t?i nhà dành cho b?n:

B??c 1: B?n cho b?t g?o + ngh? + mu?i ra tô, tr?n ??u. K? ti?p, thêm bia + n??c và n??c c?t d?a vào hòa v?i b?t. Cu?i cùng là thêm hành lá thái nh?, ?? b?t ngh? ch?ng 30 phút.

B??c 2: Th?t bò b?n ?em r?a s?ch, thái mi?ng m?ng ngang th? r?i cho th?t bò ra tô. Nêm vào th?t bò ít g?ng, t?i b?m nh?, xíu gia v? và ??p trong 10 phút.

Tôm c?t râu, r?a th?t s?ch, cho rôm ra tô và v?i m?t chút hành g?ng. Giá ?? r?a sách, ?? ráo. Hành tây bóc v?, b? múi cau.

Rau s?ng và rau c?i xanh b?n ?em nh?t và r?a s?ch. C?n th?n h?n, b?n nên ngâm vào trong n??c mu?i loãng ch?ng 20-30 phút r?i v?t ra ?? rau ráo.

B??c 3: Món bánh xèo s? không ngon n?u thi?u ?i n??c ch?m. ?? pha n??c ch?m bánh xèo, b?n pha theo t? l? 5 ph?n n??c : 2 ph?n ???ng + 1 ph?n n??c c?t chanh + 1,5 ph?n n??c m?m ngon. Gia gi?m tùy theo s? thích. Cu?i cùng là thêm t?i, ?t b?m nh? vào.

B??c 4: B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n r?i cho hành tây vào ??o s?. Ti?p ??n, b?n thêm tôm, th?t bò vào ??o ??u cùng. Khi th?y tôm th?t g?n chín, b?n trút ra ??a ?? riêng. Trong quá trình xào tôm th?t này, b?n nêm n?m l?i gia v? (n?u c?n) ?? món ?n ngon h?n nhé.

B??c 5: B?c 1 chi?c ch?o khác lên b?p, cho d?u vào ch?o và ?un ??n khi ch?o nóng già. ?? b?t láng xung quanh ch?o, ??y vung ch?ng 1 phút.

Ti?p ??n, b?n cho h?n h?p nhân tôm th?t và giá vào. ??y n?p ch?o thêm 2 phút. Sau ?ó, g?p ?ôi bánh l?i và ch? ??n khi bánh vàng giòn ??u 2 m?t. Cho bánh ra ??a và th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

Bánh xèo là món ngon yêu thích c?a c? 3 mi?n, m?i m?t mi?n có m?t v? ??c tr?ng khác nhau. V?i cách th?c hi?n hôm nay, ??n gi?n v?i chút bi?n t?u ph?n pha b?t khi có s? góp m?t c?a bia s? giúp v? bánh th?t ngon, th?t giòn và h?p d?n. M?t ?i?u c?n chú ý nho nh? là trong quá trình ??i b?t ngh? và tr??c khi chiên v? bánh, thi tho?ng b?n nh? khu?y b?t lên ?? b?t ???c ??u nhau nhé.

Và gi? b?n hãy cho bánh ra th??ng th?c cùng n??c m?m t?i ?t, ?n kèm v?i rau c?i xanh và rau s?ng ngay thôi nào. Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo ??n gi?n hôm nay.