Bánh xèo th??ng ph? bi?n v?i ph?n nhân tôm, m?c, th?t ba ch? và ??u xanh. Th? nh?ng hôm nay, banhxeomientrung s? g?i ??n b?n cách làm bánh xèo cá kình v?i h??ng v? h?p d?n, ngon – ??c ?áo và c?c l?. Cùng xem cách th?c th?c hi?n món ?n và note nhanh vào s? tay b?n nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo cá kình:

  • 500 gam cá kình
  • 1 gói b?t làm bánh xèo
  • N??c m?m ngon, t?i, ?t, mu?i, rau ?n kèm

Cách làm bánh xèo cá kình dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
?? món cá kình bánh xèo ???c ngon, b?n nên ch?n nh?ng con cá còn t??i, th?t ch?c và không có mùi l?. Sau ?ó, b?n làm s?ch cá. N?u nh?ng ng??i thích ?n cá nguyên con ?? th??ng th?c c? ph?n gan, m?t cá thì nên ch?n nh?ng con cá kình nh? ch?ng 2 ngón tay r?i làm s?ch.

B??c 2: Pha b?t làm bánh xèo
Cho b?t làm bánh xèo ra tô, thêm n??c và khu?y ??n khi thu ???c h?n h?p b?t m?n và không b? vón c?c. ?? v? bánh xèo cá kình ???c ngon và có màu s?c h?p d?n h?n, b?n có th? thêm vào 1 thìa cafe b?t ngh? cùng chút hành lá n?a nhé. Sau khi hòa b?t xong, ?? b?t ngh? 30 phút.

B??c 3: Chiên bánh
V? cách th?c làm bánh xèo cá kình khá gi?ng v?i nh?ng món bánh xèo n?i khác nh?ng khá ? ch? là ph?n nhân. ??u tiên là b?c ch?o lên b?p, cho d?u ?n vào làm nóng r?i múc 1 mu?ng canh b?t vào láng ??u lòng ch?o. K? ti?p, b?n x?p 2-3 con cá kình vào (tùy theo kích c? c?a cá và lòng ch?o), v?n nh? l?a và ??y n?p ch?o l?i vài phút. Khi m?t d??i c?a báng vàng, b?n l?t lên và chiên ??n khi vàng n?t m?t còn l?i và cá t?a ra mùi th?m là ???c. Cho bánh xèo ra ??a và làm t??ng t? v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 4: Hoàn thành
Ch? v?i m?t loáng th?i gian th?c hi?n, b?n ?ã có cho mình nh?ng chi?c bánh xèo th?t ngon và th?m mùi cá. Khi ?n, b?n c?t bánh xèo ra thành t?ng mi?ng nh?, cu?n cùng rau th?m và ch?m v?i n??c m?m t?i ?t.

Bánh xèo cá kình – ??n gi?n v? hình th?c, d?n dã v? h??ng v? và m?c m?c nh? ng??i dân thôn quê. Món bánh xèo ?y tuy không b?t m?t v? hình th?c nh?ng l?i l?u v? giác b?i m?t v? ngon ??n khó t?. Và ?ó chính là lý do ch? c?n 1 l?n th??ng th?c, b?n s? nh? mãi v? ngon th?t l? c?a món ?n này.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo cá kình hôm nay. Trong quá trình th?c hi?n, n?u g?p khó kh?n gì, b?n ??ng quên chia s? v?i banhxeomientrung nhé.