Bông ?iên ?i?n m?c nhi?u nh?t ? vùng Tây Nam B?, nh?t là vào mùa n??c lên. B?n bi?t không, bông ?iên ?i?n có mùi v? th?m ng?t r?t ??c tr?ng, và ng??i dân n?i ?ây ?ã k?t h?p lo?i hoa này v?i tôm th?t và b?t bánh xèo ?? làm nên món bánh xèo bông ?iên ?i?n h?p d?n. B?n ?ã bi?t cách làm bánh xèo bông ?iên ?i?n ch?a? N?u ch?a? B?n hãy cùng mình ??n v?i bài vi?t d??i ?ây ?? tìm hi?u công th?c hay này nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo bông ?iên ?i?n:

  • B?t g?o: 400 gam
  • Tôm: 500 gam
  • Th?t ba ch?: 300 gam
  • Bông ?iên ?i?n: 400 gam
  • ??u xanh: 100 gam
  • N??c c?t d?a, b?t ngh?
  • Gia v?: n??c m?m, gi?m, ???ng, t?i, ?t t??i,
  • Rau c?i xanh, rau s?ng rau th?m tùy thích.

Cách làm bánh xèo bông ?iên ?i?n dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u cho món bánh xèo
??u tiên, tôm mua v? b?n ?em r?a s?ch, h?p chín r?i bóc v?, lo?i b? ch? ?en ? s?ng l?ng tôm. Th?t ba ch? r?a s?ch, cho và n?i lu?c chín r?i thái lát m?ng.

??u xanh ngâm n??c cho m?m r?i cho vào n?i h?p chín. Hành lá nh?t và r?a s?ch, thái nh?. Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo.

Rau c?i xanh và rau th?m ?n kèm v?i bánh xèo b?n nh?t b? lá úa, lo?i b? c?ng già r?i r?a s?ch. Ngâm rau v?i n??c mu?i 30 phút r? v?t rau ra ?? ráo. V?i bông ?iên ?i?n b?n ch? c?n tu?t b? cành c?ng là r?a s?ch là ???c.

B??c 2: Pha n??c ch?m
N??c ch?m món bánh xèo bông ?iên ?i?n là n??c ch?m chua ng?t. Nh?ng gì b?n c?n th?c hi?n ? thao tác này là cho t?i ?t vào giã nhuy?n. Ti?p ??n, thêm n??c + ???ng + n??c m?m ngon + n??c c?t chanh ra bát theo t? l? 4:1:1:1, khu?y ??u ??n khi ???ng tan r?i thêm t?i ?t vào.

B??c 3: Pha b?t làm bánh
Cho b?t g?o và b?t ngh? vào trong âu, tr?n ??u r?i rây qua b?t m?n. Thêm vào n??c c?t d?a r?i ch? t? t? n??c l?c vào tô b?t, v?a thêm v?a khu?y ?? b?t không b? vón c?c ho?c quá loãng. Cu?i cùng b?n thêm vào hành lá thái nh?, ?? b?t ngh? ch?ng 30 phút tr??c khi mang ?i chiên thành v? bánh.

B??c 4: Chiên bánh
B?c ch?o sâu lòng lên b?p,làm nóng 1 chút d?u ?n r?i b?n múc m?t mu?ng b?t vào, tráng ??u lòng ch?o. B?n nh? tr??c khi múc b?t c?n khu?y l?i b?t 1-2 l?n ?? ph?n b?t trên không b? loãng. Khi th?y l?p v? bánh b?t ??u se l?i, b?n r?i vào ??u xanh, tôm, th?t, giá ?? kh?p lòng ch?o. ??y n?p ch?o l?i, chiên 2 phút r?i m? n?p ch?o ra, dùng muôi g?p ?ôi bánh l?i. Chiên thêm 1-2 phút cho bánh vàng giòn các m?t r?i g?p bánh ra ??a.
Th?c hi?n l?n l??t v?i các ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 5: Hoàn thành
Bánh xèo bông ?iên ?i?n nói riêng và bánh xèo nói chung ??u ngon nh?t là khi b?n th??ng th?c nóng. B?i lúc ?ó v? ngon c?a ph?n nhân hòa cùng v? giòn c?a ph?n v?, quy?n v?i n??c ch?m th?m mê vô cùng.

Khi ?n, b?n c?t thành nh?ng mi?ng nh? và th??ng th?c. Món ngon này b?n có th? th??ng th?c vào b?t k? th?i gian nào trong ngày. Và ??c bi?t trong ti?t tr?i se l?nh, phe ph?y chút m?a mà th??ng th?c bánh xèo bông ?iên ?i?n là tuy?t nh?t ??y b?n nhé.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo bông ?iên ?i?n h?p d?n hôm nay.