Cách làm bánh xèo không khó nh?ng ?? có nh?ng chi?c bánh xèo ngon b?n c?n m?t chút t? m? và khéo tay. V?i cách làm bánh xèo b?ng ch?o ch?ng dính d??i ?ây, b?n s? d? dàng có nh?ng chi?c bánh xèo th?t ngon và ??p m?t. Nào, mình cùng tham kh?o cách làm bên d??i nhé!

Nguyên li?u ?? làm bánh xèo b?ng ch?o ch?ng dính:

  • 200gr b?t g?o
  • 50ml n??c c?t d?a
  • 100ml bia
  • 250gr th?t n?c vai
  • 250 n??c ?m
  • 200gr tôm t??i
  • 1/2 mu?ng cà phê b?t ngh?
  • Hành lá, hành khô, giá ??, rau th?m các lo?i, c?i xanh, xà lách,…
  • Gia v?: mu?i, ???ng, b?t ng?t, h?t nêm, tiêu, d?u ?n,…

Cách làm bánh xèo b?ng ch?o ch?ng dính:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
Th?t n?c vai mua v? b?n ?em r?a s?ch, ?? nguyên mi?ng ho?c b?m nh? tùy ý. Tôm bóc v?, lo?i b? ??u, ?uôi và s?i ch? ?en ? s?ng l?ng. Sau ?ó, b?n cho tôm ra tô, nêm vào 1/4 thìa cafe mu?i + 1/2 thìa cafe b?t ng?t + 1/5 thìa cafe tiêu. Tr?n ??u và ??p ch?ng 15 phút cho tôm th?t ng?m gia v?.

Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. Hành khô bóc v?, b?m nh?. Hành lá nh?t và r?a s?ch, thái nh?. Rau th?m các lo?i, c?i xanh và xà lách b?n ?em nh?t b? lá úa, r?a s?ch, ngâm v?i n??c mu?i loãng 30 phút r?i v?t ra ?? ráo.

B??c 2: Xào nhân cho món bánh xèo
B?c n?i lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n r?i cho tôm th?t vào ??o ??n khi nguyên li?u chín t?i, b?n t?t b?p và cho ra ??a ?? sang m?t bên.

B??c 3: Pha b?t làm bánh
B?t g?o b?n rây qua cho m?n, k? ti?p thêm vào b?t ngh? và 1/2 thìa cafe mu?i tr?n ??u. Ti?p t?c b?n rót n??c ?m + bia + n??c c?t d?a vào khu?y cho ??n khi thu ???c h?n h?p b?t m?n, sánh. B?n l?u ý ? b??c này, ph?n b?t pha s? không quá loãng ho?c quá ??c làm ?nh h??ng ??n ?? giòn c?a v? bánh. Vì th? b?n có th? cho bia và n??c c?t d?a vào tr??c, sau ?ó m?i ch? t? t? n??c ?m nhé. Sau cùng, b?n thêm hành lá và ?? b?t ngh? 30 phút.

B??c 4: Pha n??c ch?m
Pha n??c ch?m s? là công ?o?n khá khó kh?n n?u nh? b?n không hay vào b?p. Tuy nhiên, cách g? r?i c?c k? ??n gi?n là b?n có th? pha n??c ch?m bánh xèo theo công th?c 1 mu?ng canh n??c m?m, 1 mu?ng canh ???ng, 4-5 mu?ng canh n??c ?m, 1 mu?ng canh n??c c?t chanh và khu?y ??u. Sau cùng s? là ph?n t?i ?t b?m nhuy?n.

B??c 5: Chiên bánh b?ng ch?o ch?ng dính
T??ng t? nh? cách chiên bánh b?ng ch?o sâu lòng,r?ng vàng, b?n b?c ch?o ch?ng dính lên b?p, ?? ch?o nóng r?i thêm d?u ?n vào ?un ??n khi d?u nóng già. Múc 1 mu?ng canh b?t vào láng ??u ch?o, khi th?y ph?n b?t se l?i, b?n cho tôm th?t cùng v?i giá ?? vào. ??y n?p ch?o l?i 2-3 phút r?i m? ra, g?p ?ôi bánh l?i, chiên thêm 1 phút cho bánh xèo th?t vàng giòn thì cho bánh ra ??a.
Th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n b?t bánh và nguyên li?u còn l?i.

K? thúc toàn b? thao tác, b?n cho bánh ra và th??ng th?c cùng n??c ch?m chua ng?t, rau th?m và rau c?i xanh, xà lách. Món bánh xèo h?p d?n và ngon v? nh?t là khi b?n v?a m?i th?c hi?n xong, b?i khi ?ó b?n m?i d? dàng c?m nh?n v? giòn, v? th?m ngon nóng h?i c?ng v?i v? ng?t ph?n nhân mê m?n vô cùng.

Tùy theo s? thích mà b?n có th? bi?n t?u ph?n nhân bánh có thêm ??u xanh, n?m. Và ngoài tôm, th?t n?c vai, thi tho?ng b?n có th? thay th? b?ng th?t v?t, th?t gà ??u r?t hay ho ?ó nhé.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo b?ng ch?o ch?ng dính hôm nay.