Nh?c ??n bánh xèo, h?n b?n s? thích mê h??ng v? h?p d?n. Th? nh?ng, ?? có món bánh xèo ngon, khâu pha b?t làm bánh l?i khá c?u k?, chính ?i?u này l?i làm không ít ch? em ngao ngán và ng?n ng?i khi th?c hi?n làm bánh xèo t?i nhà. Tuy nhiên, trên th? tr??ng hi?n nay xu?t hi?n khá nhi?u b?t làm bánh xèo pha s?n giúp b?n ti?t ki?m th?i gian và có nh?ng m? bánh xèo ngon trong nháy m?t. ? bài vi?t này chúng ta hãy cùng tìm hi?u cách làm bánh xèo b?ng b?t pha s?n nh? th? nào nhé.

Nguyên li?u ?? làm bánh xèo:

  • B?t bánh xèo pha s?n : 400gr
  • Tôm: 200gr
  • Th?t ba r?i: 200gr
  • ??u xanh: 200gr
  • N?m các lo?i (tùy thích)
  • Hành lá, giá ??, rau th?m, c?i xanh, xà lách,…
  • Gia v?: Mu?i, ???ng, b?t ng?t, n??c m?m ngon, t?i, ?t, d?u ?n.

Cách làm bánh xèo b?ng b?t pha s?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u ?? làm bánh xèo
+ Giá ?? b?n ?em r?a s?ch, ?? ráo. Rau c?i xanh nh?t lá, r?a s?ch.
+ ??u xanh ngâm n??c 30 phút cho n? m?m. Sau ?ó, b?n cho ?âu vào n?i h?p chín. Hành lá c?t r?, nh?t, r?a s?ch và thái nh?.
+ N?m các lo?i b?n ?em c?t b? ph?n g?c c?ng, ?em ngâm n??c cho n?m m?m r?i r?a s?ch. N?u n?m to, b?n ?em thái lát.
+ Rau th?m và xà lách nh?t b? lá già và b? sâu, r?a s?ch rau r?i ngâm qua n??c mu?i loãng ch?ng 30 phút. Sau ?ó, v?t rau ra ?? ráo.
+ Th?t ba ch? mua v? b?n ?em r?a s?ch, thái mi?ng v?a ?n. Tôm lo?i b? ??u, r?a s?ch, n?u s? d?ng tôm sú, nên lo?i b? thêm ph?n ch? ?en ? s?ng l?ng.

B??c 2: Làm nhân bánh
Th?t ba ch? và tôm b?n cho ra bát và ??p v?i m?t chút gia v?. Sau 15 phút, b?n b?c ch?o lên b?p và cho h?n h?p tôm th?t vào ??o ??n khi g?n chín r?i trút ra ??a ?? sang m?t bên.
L?u ý nho nh? là khi xào tôm th?t, b?n không nên xào chín h?n, n?u không khi cho nguyên li?u vào làm nhân bánh. Th?i gian làm chín v? bánh s? khi?n ph?n nhân này bã ra (do chín quá).

B??c 3: Pha b?t làm bánh xèo
B?t bánh xèo b?n rây m?n r?i cho ra tô, t? t? thêm n??c và khu?y cho ??n khi thu ???c h?n h?p b?t sáng m?n. Khi cho n??c, b?n nên châm n??c t? t?, tránh cho n??c vào cùng 1 l?n vì b?t d? loãng. ?? b?t bánh thêm giòn ngon, khi khu?y h?n h?p 1 mu?ng canh d?n ?n s? không th? thi?u ?âu nhé. Cu?i cùng là thêm hành lá thái nh? vào tr?n ??u r?i ?? b?t ngh? 30 phút.

Vì b?t pha s?n ?ã ??y ?? v? bép, ng?t, th?m, ?? giòn r?i nên b?n ch? c? pha là xong, không c?n nêm n?m thêm b?t k? gia v? nào vào c?.

B??c 4: Làm n??c ch?m
Làm nên h??ng v? c?a món bánh xèo thì không th? thi?u n??c ch?m. Cách pha n??c ch?m bánh xèo ngon là b?n c?n l?a lo?i n??c m?m chu?n r?i thêm ???ng + chanh + ít b?t ng?t + t?i ?t b?m nh? vào nêm sao cho v?a kh?u v? chua ng?t là ???c.

B??c 5: Chiên bánh
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 mu?ng canh d?u ?n r?i múc 1 mu?ng b?t vào lòng ch?o, láng ??u m?t ch?o ??n khi ph?n b?t b?t ??u se l?i, b?n múc ph?n nhân tôm th?t vào, 1 ít ??u xanh, n?m và giá ?? r?i ??y vung l?i ch?ng 3 phút. Sau ?ó, b?n m? cung ra, l?y muôi g?p ?ôi bánh l?i r?i chiên bánh thêm 1 phút n?a ?? bánh vàng giòn. Cho bánh ra ??a và ti?p t?c th?c hi?n v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

K?t thúc quá trình toàn b? thao tác, nh?ng gì b?n c?n làm lúc này là cho bánh ra ??a, bày trí cùng n??c ch?m và khi ?n, b?n cu?n và dùng kèm v?i rau th?m. Bánh xèo m?i làm xong ?n ngay là ngon nh?t b?i lúc này b?n có th? c?m nh?n rõ h??ng v? ??c tr?ng c?a nhân hòa cùng ?? béo giòn c?a v? bánh. Vì th? m?i khi t? t?p b?n bè hay dã ngo?i, m?i ng??i v?a có th? luôn phiên nhau ?? bánh và th??ng th??ng th?c s? r?t thú v? ?ó.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách bánh xèo b?ng b?t pha s?n hôm nay. Trong quá trình th?c hi?n, n?u g?p khó kh?n gì, b?n ??ng quên chia s? v?i banhxeomientrung nhé.