Món xèo là món bánh ??c tr?ng và n?i ti?ng, ???c r?t nhi?u ng??i quan tâm. ?? làm bánh xèo c?n có công th?c riêng, vì v?y web banhxeomientrung.net ra ??i ?? giúp nhi?u ng??i th?c hi?n làm bánh xèo ngay t?i nhà m?t cách ??n gi?n nh?t.

Website chia s? ki?n th?c ch? y?u ho?t ??ng v?i m?c ?ích c?ng ??ng, ph?c v? cho m?i ng??i ??c, ?i?u hay và b? ích.

M?i thông tin liên h? v? chúng tôi:

??a ch? : s? 12 ???ng 12, Ph??ng Bình Tr? ?ông B, Qu?n Bình Tân, Tp.HCM

Email : [email protected]

Chúng tôi s? ph?n h?i trong th?i gian t? 48 – 72 gi?, tr? ch? nh?t và ngày l? (Theo gi? ??a ph??ng).