Khách hàng tuy?t ??i không

  • Không truy c?p website phá ho?i nh? DDOS , BOTNET, …
  • Không dùng ph?n m?m làm ch?m website.
  • Không  ???c l?y d? li?u t? website ?? s? d?ng vào m?c ?ích cá nhân n?u không ???c cho phép.

Thay ??i n?i dung website

Banhxeomientrung.net s? n?m gi? quy?n thay ??i, ch?nh s?a và lo?i b? thông tin trong b?t kì th?i gian nào, không c?n thông báo tr??c.

??a thông tin lên web

Không ??a lên web các hình ?nh, t? ng? thô t?c, xúc ph?m, ph? báng, bôi nh?, ?e d?a ho?c nh?ng thông tin có th? ??a ??n vi?c vi ph?m pháp lu?t, trách nhi?m pháp lý. Chúng tôi s? x? lý và không ch?u trách nhi?m v?i các n?i dung khách hàng ??ng t?i lên website.

Gi?i h?n s? d?ng

Các n?i dung, c? s? d? li?u ???c b?o v? b?i pháp lu?t v? quy?n s? h?u trí tu?, các v?n b?n pháp lu?t c?a Vi?t Nam và các v?n b?n pháp lu?t khác. Ch? ???c phép s? d?ng l?i n?i dung khi ???c s? cho phép t? chúng tôi, chúng tôi n?m gi? m?i quy?n l?i.

Luâ?t a?p du?ng

V?n ?? qu?n lý, v?n hành và s? d?ng website na?y tuân th? các quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam.