Gi?a mùa n?ng nóng c?a mùa hè, 1 ly chè khoai d?o k?t h?p v?i n??c c?t d?a có th? giúp chúng ta gi?i mát và thanh nhi?t c? th? h?n. Sau ?ây mình s? ch? b?n cách làm món chè này.

Cách làm món chè khoai d?o n??c c?t d?a

Nguyên li?u:
-200gr khoai lang tím, g?t v?, c?t khúc
-200gr khoai lang vàng, g?t v?, c?t khúc
-350gr b?t n?ng (chia làm hai ph?n gi?ng nhau)
-200gr b?t bán
-30ml n??c (chia làm hai ph?n gi?ng nhau)
-150gr ???ng
-175ml n??c c?t d?a
– V?ng rang

D?ng c? làm chè khoai d?o n??c c?t d?a:
-N?i h?p
-Tô
-Mu?ng

Cách làm chè khoai d?o n??c c?t d?a

B??c 1:
-Cho khoai lang tím vào n?i h?p chín 10 phút r?i l?y ra.
-T??ng t? cho khoai lang vàng vào n?i h?p chín 10 phút r?i l?y ra

B??c 2:
-Cho khoai lang tím vào tô, dùng mu?ng nghi?n nhuy?n r?i tr?n v?i 175gr b?t n?ng và 15ml n??c.
-Làm t??ng t? khoai lang vàng v?i b?t n?ng và ph?n n??c còn l?i, tr?n ??u cho t?i khi h?n h?p ??ng nh?t.
-Sau khi ta có ???c 2 h?n h?p khoai lang tím và khoai lang vàng r?i vo thành t?ng viên tròn.
-B?t bán ngâm qa n??c l?nh 10 phút r?i v?t ra ?? ráo.

B??c 3:
-??t 1 n?i n??c ?un sôi lên r?i cho h?n h?p các viên khoai lang tím và khoai lang vàng vào n?i lu?c chín.
-Khi các viên khoai chín n?i lên r?i v?t ra.

B??c 4:
-??t n?i n??c ?un sôi cho b?t bán vào, ?un ??n khi b?t bán n? r?i ti?p t?c cho ???ng và n??c c?t d?a vào cho t?i khi ???ng hòa tan thì t?t b?p.

B??c 5:
-Cho viên khoai vào cái bát nh? r?i r??i h?n h?p n??c c?t d?a vào và r?c thêm ít v?ng rang lên phía trên n?a là hoàn thành!

V?i cách làm ??n gi?n các b?n ?ã có cho mình m?t món chè khoai d?o ngon k?t h?p v?i n??c c?t d?a th?m béo, giúp chúng ta gi?i nhi?t trong th?i ti?t nóng oai b?c này. Còn nhi?u món chè khác ???c chia s? t?i lamkem.net, các vào xem thêm.Chúc các b?n ngon mi?ng!