Khi có d?p ??n v?i vùng ??t B?n Tre, b?n s? có d?p ???c th??ng th?c m?t món bánh xèo h?p d?n ?ó chính làm bánh xèo ?c g?o. ?ây là m?t món ngon dân dã ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. Tuy nhiên, món ngon dân dã ?y không ph?i lúc nào b?n c?ng có th? th??ng th?c nh? nh?ng món bánh xèo khác b?i ?c g?o th??ng ch? xu?t hi?n t? tháng 4 ??n tháng 7 âm l?ch. Tranh th? khi vào mùa ?c g?o, b?n hãy tr? tài cho c? nhà th??ng th?c nhé. Và gi? chúng ta cùng tìm hi?u cách làm ?c g?o B?n Tre qua bài vi?t d??i ?ây.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo ?c g?o:

  • B?t g?o
  • ?c g?o
  • N??c c?t d?a
  • B?t ngh?
  • N??c l?c
  • Hành tây, lá h?
  • Giá ??, rau th?m, c?i xanh,….
  • Gia v?: N??c m?m, ???ng, mu?i, b?t ng?t, d?u ?n,….

Cách làm bánh xèo ?c g?o dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
?c g?o sau khi mua v? b?n ?em ngâm v?i n??c g?o ho?c ngâm trong ch?u n??c có th? vài lát ?t. Th?i gian ngâm ?c ch?ng 4-5h ?? ?c nh? h?t bùn nh?t bên trong. H?t th?i gian ngâm ?c, b?n cho ?c ra r?a th?t s?ch. Cho ?c vào n?i, thêm n??c và lu?c chín r?i tách th?t ?c bên trong.

B?c ch?o lên b?p, làm nóng m?t chút d?u ?n r?i cho th?t ?c vào ??o s?n.Ti?p ??n, thêm hành tây và ít lá h? vào xào cùng ?? th?t ?c ???c th?m. Trong quá trình xào, b?n nh? nêm n?m thêm chút gia v? cho v?a mi?ng nhé.

B??c 2: Pha b?t làm bánh
Bánh xèo mi?n Tây th??ng có v? béo ??c tr?ng c?a n??c c?t d?a trong ph?n v? bánh. ?? có v? bánh xèo th?t ngon và ??p m?t, b??c ??u tiên là b?n cho b?t làm bánh xèo ra tô r?i thêm vào 1 thìa cafe b?t ngh? tr?n ??u cùng. Ti?p ??n, ban thêm vào 150 ml n??c c?t d?a r?i ch? t? t? n??c l?c vào h?n h?p b?t. Khu?y ??u ??n khi thu ???c h?n h?p b?t ??ng nh?t, không b? vón c?c làm ???c. Sau cùng, b?n thêm vào hành lá thái nh?, khu?y l?i l?n n?a và ?? b?t ngh? 30 phút tr??c khi mang ?i chiên thành v? bánh.

B??c 3: Chiên bánh
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 chút d?u ?n r?i cho vào 1 mu?ng canh b?t láng ??u b?t trong lòng ch?o. K? ti?p, b?n thêm ?c g?o, giá ??, ??y n?p l?i 2 phút. M? n?p ch?o ra và dùng muôi g?p ?ôi bánh l?i. Ti?p t?c chiên thêm 1-2 phút n?a ?? bánh vàng ??u các m?t thì g?p bánh ra ??a. Th?c hi?n t??ng t? v?i nh?ng ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 4: Hoàn thành
Bánh chín b?n cho ra ??a cùng rau th?m, rau c?i xo?n và rau xà lác. Món bánh xèo ?c g?o ?n ngon nh?t là khi b?n v?a m?i tráng xong và ch?m cùng n??c ch?m chua ng?t. Vì th?, b?n hãy dành chút th?i gian ?? chu?n b? ph?n n??c ch?m này cho món bánh nhé.

Bánh xèo có th? ?n vào b?t c? kho?ng th?i gian trong ngày ??u ngon c?. N?u có th?i gian, b?n có th? th?c hi?n món ngon này vào bu?i sáng ?? gia ?ình có m?t b?a ?n ??i v?, ?m b?ng và giàu ch?t dinh d??ng nhé. Chúc b?n th?c hi?n thành công và ngon mi?ng v?i cách làm bánh xèo ?c g?o thú v? này.