?? b? s?u t?p nh?ng món bánh xèo thêm ?a d?ng và h?p d?n, bài vi?t nh? d??i ?ây, mình s? g?i ??n b?n cách làm bánh xèo ng?t ki?u Thái. ??m b?o ch? v?i 3 giây ??u khi th??ng th?c, b?n s? thích mê h??ng v? cho mà xem. ?i?u thú v? là hình dáng món ?n c?ng r?t ??p m?t n?a ?ó.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo ng?t:

  • 250 gam b?t g?o
  • 80 gam b?t ??u xanh
  • 50 gam ???ng
  • 1 qu? tr?ng
  • 60 ml n??c
  • 40 ml n??c c?t chanh
  • 70 gam ???ng nâu
  • 70 ml n??c c?t d?a
  • D?a n?o, m?t bí ?? và mè rang

Cách làm bánh xèo ng?t ki?u Thái dành cho b?n:

B??c 1: ??u tiên là b?n cho b?t g?o + b?t ??u xanh và ???ng tr?n ??u v?i nhau.

B??c 2: Tr?ng tách l?y lòng ?? cho ra ca, thêm vào xíu n??c r?i ?ánh tan ??u. K? ti?p b?n cho tr?ng vào h?n h?p b?t, tr?n ??u cho ??n khi thu ???c h?n h?p b?t sánh.

V? ph?n lòng tr?ng tr?ng, b?n ?? riêng ra m?t ca khác và c?ng ?ánh ??u lên nhé.

B??c 3: Ti?p t?c b?n thêm n??c c?t chanh vào h?n h?p ?? t?o v? th?m giòn cho món bánh.

B??c 4: Quay tr? l?i v?i lòng tr?ng tr?ng, lúc này b?n cho lòng tr?ng tr?ng ra tô, thêm vào ???ng nâu và n??c c?t d?a, khu?y ??u lên.

B??c 5: B?c ch?o lên b?p, làm nóng v?i 1 chút d?u ?n r?i múc 1 thìa l?n h?n h?p b?t bánh vào và dàn ??u m?ng. Khi ph?n bánh se giòn, b?n r??i vào 1 thìa h?n h?p n??c c?t d?a r?i thêm d?a n?o + m?t bí ?? c?ng chút mè rang chín lên trên.

Cu?i cùng là g?p ?ôi bánh và cho ra ??a. Th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

B?n th?y món bánh xèo c?a chúng ta có cu?n hút không? ?? t?ng thêm ph?n h?p d?n, b?n có th? th??ng th?c món bánh này v?i m?t chút kem t??i ^^

L?p v? bánh giòn giòn th?m ngon, béo béo v? ngon c?a n??c c?t d?a tuy?t l?m b?n. Nh?ng ngày r?nh rang t? t?p b?n bè, có món ngon này th??ng th?c là nh?t ?ó nhé.

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo ng?t ??m h??ng v? Thái Lan hôm nay. Và b?n ??ng quên dõi theo nh?ng bài vi?t m?i ?? b? túi cho mình th?t nhi?u công th?c thú v? b?n nhé.