Bên c?nh cách làm bánh xèo h?i s?n ngon mê m?n, b?n còn có th? ?ãi c? nhà món bánh xèo n?m h?p d?n. Cách làm bánh xèo n?m khá d?, vì th? ch?ng có lý o gì ?? b?n t? ch?i món ?n thú v? này ?úng không nào. Và gi? chúng ta cùng ??n v?i bài vi?t ?? ghi nhanh công th?c th?c hi?n b?n nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo n?m:

 • 1 gói b?t bánh xèo pha s?n
 • 300 ml n??c l?c
 • 200 ml n??c c?t d?a
 • 300 gam tôm sú ho?c tôm ??t
 • 300 gam th?t bò
 • 300 gam n?m (ch?n lo?i n?m yêu thích nh?: n?m kim châm, n?m ?ùi gà hay n?m th?y tiên)
 • 200 gam giá ??
 • 1 c? hành tây
 • 1/2 bát con h?t ??u xanh ?ã cà v?
 • 1 mu?ng cafe b?t ngh?
 • Gia v?: N??c m?m ngon, ???ng, b?t canh, h?t nêm
 • Rau th?m, c?i b? xanh ho?c xà lách xo?n, rau húng qu?…

Cách làm bánh xèo n?m dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
– ??u xanh ngâm n??c cho m?m, th?i gian ch?ng 2h r?i b?n vo s?ch, cho ??u xanh vào n?i h?p chín.

– Tôm r?a s?ch, n?u dùng tôm sú b?n ?em bóc v?, b? ??u ?uôi và ph?n ch? ?en ? s?ng l?ng. N?u dùng tôm ??t, b?n c?t b? râu rôm, chân rôm r?i r?a s?ch. Th?t bò r?a s?ch, thái lát m?ng.

– Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. Cà r?t n?o v?, bào s?i. Các lo?i rau th?m nh?t và r?a s?ch, ngâm qua v?i n??c mu?i. C?i b? xanh ho?c xà lách xo?n b?n tách lá, r?a s?ch bùn ??t r?i ?? ráo. Hành tây bóc v?, thái lát m?ng.

B??c 2: Hòa b?t làm bánh
Cho b?t làm bánh xèo ra tô, thêm vào b?t ngh? r?i ch? t? t? n??c c?t d?a và n??c l?c vào ??n khi thu ???c h?n h?p b?t sáng m?n. Ti?p ??n, thêm vào hành lá lá, tr?n ??u và ?? b?t ngh? ch?ng 30 phút tr??c khi mang ?i chiên.

B??c 3: Xào nguyên li?u làm nhân bánh
B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1/2 mu?ng canh d?u ?n r?i cho hành tây và n?m vào ??o nhanh tay d??i l?a l?n. K? ti?p, thêm vào th?t bò, ??o nguyên li?u chín t?i. Trong quá trình xào b?n nh? nêm n?m thêm chút b?t canh và h?t nêm ?? ph?n nhân này thêm v?a v?. Nguyên li?u chín t?i, b?n t?t b?p và trút ra ??a ?? sang m?t bên.

B??c 4: Chiên bánh xèo n?m
C?ng gi?ng nh? cách làm các lo?i bánh xèo khác, ?? ?? b?t bánh chiên vàng b?n c?n có m?t chi?c ch?o ch?ng dính. B?c ch?o lên b?p, làm nóng 1 ít d?u ?n r?i ?? b?t vào chiên. Ti?p ??n, múc vào m?t ít ph?n nhân n?m th?t bò, r?i giá ?? xung quanh r?i ??y n?p ch?o 2 phút.

H?t th?i gian, b?n m? n?p ch?o, dùng muôi ?? g?p ?ôi bánh l?i và chiên thêm 1 lúc ?? 2 m?t bánh vàng giòn. Bánh chín b?n g?p ra ??a v? ti?p t?c th?c hi?n v?i ph?n b?t bánh còn l?i.

B??c 5: Pha n??c ch?m
Các b??c ?? làm bánh xèo c?a chúng ta v? c? b?n ?ã hoàn thành r?i, nh?ng gì b?n c?n làm lúc này là pha n??c ch?m chua ng?t ?? ch?m bánh nhé. Tùy theo s? thích mà b?n có th? nêm n?m ph?n n??c ch?m này theo t? l? chua ng?t khác nhau. Tuy nhiên, n?u b?n ch?a t?ng pha n??c ch?m, b?n có th? d?a vào t? l? 5 ph?n n??c, 1 ph?n ???ng, 1 ph?n n??c m?m ngon, 1 ph?n n??c c?t chanh, hòa ??u r?i cu?i cùng thêm t?i ?t b?m nh? là ???c.

B??c 6: Hoàn thành
V?y là ch? v?i m?t loáng th?i gian thôi, ch?ng h? khó ?? b?n có món bánh xèo n?m th?t ngon, th?t h?p d?n ?úng không nào. Ph?n v? bánh vàng, giòn, th?m béo k?t h?p v?i ng?t thanh c?a n?m, m?m m?m th?t bò và v? ng?t c?a hành tây mê m?n l?m nhé.

Ý t??ng hay ?ã có, công th?c làm bánh xèo n?m c?ng ?ã ? trong tay r?i, v?y còn ch?n ch? gì mà b?n không th?c hi?n ngay món ?n h?p d?n này hôm nay ?? chiêu ?ãi c? nhà nh??

Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo n?m hôm nay nhé.