Ngoài l?a ch?n h?p d?n là món bánh xèo h?n cho ngày cu?i tu?n thì bánh xèo n?m kim châm c?ng mang ??n cho b?n m?t s? mê m?n ??n khó t?. Cách làm bánh xèo n?m kim châm không h? khó, ch? m?t chút th?i gian thôi là b?n ?ã có bánh ngon s? 1 ?? th??ng th?c r?i ?ó. Nào! B?n ?ã s?n sàng cùng mình vào b?p th?c hi?n ch?a?

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo n?m kim châm:

 • 250gr b?t g?o (b?t bánh xèo)
 • 300ml n??c l?c
 • 200ml n??c c?t d?a
 • 300gr n?m kim châm
 • 300gr tôm ??t
 • 300gr th?t bò
 • 300gr giá ??
 • 200gr ??u xanh
 • 1 c? hành tây
 • 1/2 thìa cà phê b?t ngh?
 • Gia v?: n??c m?m, muôi, ???ng, b?t ng?t, t?i, ?t, hành lá, d?u ?n,…..
 • Rau th?m các lo?i, c?i xanh , rau ?n kèm,….

Cách làm bánh xèo n?m kim châm ngon:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
– ??u xanh ngâm n??c 2h cho n? m?m r?i cho vào n?i h?p chín.Tôm r?a s?ch, bóc v?, lo?i b? ch? ?en ? s?ng l?ng r?i cho ra xào v?i t?i phi.
– Th?t bò mua v? r?a s?ch, thái mi?ng nh? v?a ?n. N?m kim châm c?t b? ph?n g?c, ngâm trong n??c mu?i loãng r?i v?t ra ?? ráo.

– Rau th?m, rau c?i xanh ?em nh?t và r?a s?ch. Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. Hành tây bóc v?, thái lát m?ng. Hành lá c?t b? r?, r?a s?ch, thái nh?.

B??c 2: Pha b?t làm bánh
Cho b?t ngh? và b?t làm bánh xèo vào chung 1 tô, tr?n ??u r?i rây qua cho m?n. K? ti?p, thêm vào n??c c?t d?a, n??c l?c và hành lá vào khu?y cho ??n khi thu ???c ?n h?p b?t m?n, sánh và không b? vón c?c. ?? b?t ngh? 30 phút tr??c khi mang ?i chiên.

B??c 3: Pha n??c ch?m cho món bánh xèo
?? món bánh xèo th?m ngon và tr?n v? nh?t, khâu pha n??c ch?m khá quá quan tr?ng. N??c ch?m ?? ch?m món bánh xèo này ph?i làm n??c ch?m chua ng?t. B?n có th? pha n??c ch?m theo t? l? n??c l?c + n??c m?m ngon + ???ng + n??c c?t chanh theo t? l? 4:1:1:1, gia gi?m tùy theo s? thích và khu?y ??u ??n khi ???ng tan. Sau cùng, thêm vào chút cà r?t n?o s?i b?n nhé.

B??c 4: Chiên bánh
B?c ch?o lên b?p, mu?n món bánh ngon và d? l?t b?n nên dùng ch?o sâu lòng. Cho vào ch?o m?t chút d?u ?n, ?un nóng già r?i múc 1 vá b?t vào trong ch?o. Ti?p ??n, b?n r?i th?t bò, tôm, n?m kim châm, ??u xanh, giá ?? vào trong ch?o. ??y n?p ch?o l?i 2 phút r?i m? n?p ch?o ra, g?p ?ôi bánh xèo l?i, chiên thêm 1 phút cho bánh vàng giòn h?n r?i m?i l?y bánh ra ??a.
Th?c hi?n t??ng t? v?i nh?ng ph?n nguyên li?u còn l?i. N?u mu?n ph?n nhân này ??m v? h?n, b?n có th? xào qua th?t bò tr??c khi cho vào làm nhân bánh.

B??c 5: Hoàn thành
K?t thúc toàn b? thao tác, b?n cho bánh xèo ra bày trí cùng n??c ch?m chua ng?t, rau th?m, rau c?i xanh và th??ng th?c. Bánh xèo n?m kim châm ?n ngon nh?t là khi v?a m?i tráng xong, b?i lúc này ?ây b?n có th? c?m nh?n tr?n h??ng v? c?a các nguyên li?u m?t cách hài hòa, h?p d?n nh?t.

V?n là s? mê m?n, tinh t? c?a món bánh xèo truy?n th?ng, nh?ng v?i m?t chút bi?n t?u m?i l?. H?n ai c?ng s? thích thú và ?n t??ng v?i món bánh xèo này ?ó nhé. Chúc b?n th?c hi?n thành công và ngon mi?ng v?i h??ng d?n cách làm bánh xèo n?m kim châm hôm nay.