G?o l?t là th?c ph?m b? d??ng, nh?c ??n g?o l?t chúng ta th??ng ngh? ngay ??n nh?ng món xôi th?m ngon hay món chè h?p d?n. Th? nh?ng, m?t ?i?u thú v? là g?o l?t s? góp m?t trong món bánh xèo. Cách làm bánh xèo g?o l?t mi?n Nam vô cùng ??n gi?n nh?ng l?i mang ??n cho b?n h??ng v? h?p d?n vô cùng, ch?a ?n, m?i ng?i thôi là b?n th?y thích mê r?i ?ó. Gi? chúng ta cùng ??n v?i bài vi?t ?? xem cách làm món ngon này b?n nhé.

Nguyên li?u chu?n b? ?? làm bánh xèo g?o l?t:

  • B?t g?o l?c: 150gr
  • Tôm t??i: 100gr
  • Th?t ba ch?: 100gr
  • N??c c?t d?a: 200ml
  • N??c l?c: 100ml
  • ??u ??: 50g
  • Hành lá: 50gr
  • Giá ??: 200gr
  • Rau th?m, c?i xanh, xà lách,..
  • Gia v?: Mu?i, ???ng, b?t ng?t, n??c m?m, t?i, ?t, d?u ?n,..

Cách làm bánh xèo g?o l?t dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
– ??u ?? ngâm n??c ch?ng 1h cho m?m sau ?ó cho ??u ?? vào n?i h?p chín.

– Hành lá nh?t, c?t r?, r?a s?ch và thái nh?. Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. Các lo?i rau th?m, rau xà lách b?n ?em r?a s?ch, ngâm qua v?i n??c mu?i loãng 30 phút r?i v?t rau ra ?? ráo.

– Th?t ba ch? r?a s?ch, cho vào n?i lu?c chín r?i thái m?ng. Tôm bóc v?, b? ??u ?uôi và ch? ?en ? s?ng l?ng tôm. Cho tôm ra tô và ??p v?i m?t chút gia v?.

B??c 2: Làm nhân bánh xèo.
B?c ch?o lên b?p, làm nóng m?t chút d?u ?n r?i cho tôm vào ??o s?n m?m. ??n khi tôm chín, b?n trút ra ??a và ?? sang m?t  bên. N?u mu?n tôm xào có v? ngon h?n, b?n phi th?m 1 c? hành khô r?i m?i thêm tôm vào ??o nhé.

B??c 3: Pha b?t làm v? bánh xèo
B?t g?o l?t sau khi ?ã ???c xay và làm s?ch, b?n cho b?t ra tô r?i tr?n cùng v?i 1/2 thìa cafe mu?i. Ti?p ??n, thêm vào n??c c?t d?a r?i ch? t? t? n??c l?c vào, v?a khu?y v?a ch? n??c cho ??n khi thu ???c h?n h?p b?t m?n, không vón c?c làm ???c.
N?u không có b?t g?o l?t xay s?n, b?n có th? ngâm g?o l?t tr??c ch?ng vài gi? ?? g?o m?m r?i ?em g?o ?i xay nhuy?n m?n nhé.

B??c 4: Chiên bánh xèo g?o l?t
B?c ch?o lên b?p, làm nóng m?t chút d?u ?n r?i cho 1 mu?ng canh b?t g?o l?t vào láng ??u lòng ch?o. Ti?p ??n, thêm giá ??, h?t ??u ??, tôm và th?t vào. ??y n?p ch?o l?i 23-3 phút. H?t th?i gian, ban m? n?p ch?o và dùng ??a ?? g?p ?ôi bánh l?i. Chiên bánh ??n khi bánh th?m giòn c? 2 m?t thì g?p bánh ra ??a.
Th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 5: Hoàn thành
C?ng gi?ng nh? nh?ng lo?i bánh xèo khác, bánh xèo g?o l?t ?n ngon nh?t là khi v?a m?i chiên xong. Khi ?n, b?n c?t bánh thành nh?ng mi?ng nh?, cu?n cùng rau th?m, rau xà lách và ch?m cùng n??c ch?m chua ng?t. M?t ?i?m h?p d?n nh?t c?a món ?n này chính là ph?n v? bánh giòn, th?m mùi g?o l?t, v??ng v?n trong t?ng c?m nh?n và suy ngh?a r?t tuy?t b?n ?.

?? kh?i ??u cho m?t tu?n m?i làm vi?c hi?u qu? và nhi?u ý ngh?a, b?n hãy l?u nhanh công th?c thú v? này vào trong s? tay. Ngay hôm nay, b?n hãy th?c hi?n cách làm bánh xèo g?o l?t ?? chiêu ?ãi m?i ng??i nhé. Chúc b?n thành công!