Khi nh?c ??n mi?n Tây ng??i ta s? th??ng ngh? ??n m?t n?n ?m th?c phong phú v?i nhi?u món ?n ?a d?ng khác nhau, nào là ?c g?o, th?t b?m mu?i, bún và th?m chí là c? bánh xèo c? h? d?a n?i ti?ng c?a mi?n ??t C?n Th?. Ngày hôm nay, b?n hãy cùng v?i mình tìm hi?u cách làm bánh xèo c? h? d?a C?n Th? qua bài vi?t sau nhé.

Nguyên li?u ?? làm bánh xèo c? h? d?a C?n Th?:

  • 500 gam b?t g?o (b?t chiên bánh xèo)
  • 2 qu? tr?ng gà
  • 200ml n??c c?t d?a
  • 500 gam c? h? d?a
  • 300 gam tôm (tép b?c ??t)
  • 300 gam th?t ba r?i
  • 200 gam m?
  • 500 gam rau s?ng, c?i xanh
  • Gia v?: ???ng, mu?i, b?t ng?t, hành lá, d?u ?n, n??c m?m ngon, chanh

Cách làm bánh xèo c? h? d?a C?n Th?:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u
– C? h? d?a mua v? b?n ?em n?o s?i r?i ??p v?i 1/2 thìa cafe mu?i + 1/2 thìa cafe ???ng. Sau ch?ng 15 phút, b?n ?em vào ?? c? h? d?a ???c ngon. V?i c? h? d?a, b?n nên ch?n lo?i non và không nên ch?n nh?ng c? h? d?a ?ã bào s?n ngoài ch? b?i chúng th??ng nh?t h?n r?t nhi?u do ngâm n??c quá lâu.

– Tôm mua v? b?n ?em r?a s?ch, h?p chín, bóc v?, b? ??u ?uôi và ph?n ch? ?en ? s?ng l?ng tôm. Th?t ba ch? mua v? r?a s?ch, cho vào n?i lu?c chín t?i r?i thái thành các mi?ng nh? v?a ?n.

– Rau th?m và rau c?i xanh b?n ?em nh?t s?ch, r?a r?i ngâm qua v?i n??c mu?i ch?ng 30 phút r?i v?t ra ?? ráo. Hành lá nh?t, r?a s?ch, thái nh?.

B??c 2: Pha b?t làm bánh xèo
?? có món bánh xèo ngon, giòn và th?m, khâu pha b?t bánh khá quan tr?ng. ? b??c này, b?n cho b?t g?o và b?t ngh? ra tô, tr?n ??u r?i thêm n??c t? t?. Khu?y ??u ??n khi thu ???c h?n h?p b?t m?n, không vón c?c thì thêm ti?p 200 ml n??c c?t d?a.
?? t?ng ?? béo cho món bánh, lúc này b?n tách l?y 2 qu? tr?ng gà ?ánh tan r?i cho tr?ng vào h?n h?p b?t, khu?y ??u l?i. Cu?i cùng làm thêm hành lá thái nh? và ?? b?t ngh? ch?ng 20 phút.

B??c 3: Làm n??c ch?m cho món bánh xèo
N??c ch?m cho món bánh xèo c? h? d?a C?n Th? s? khá ??c bi?t. ?? làm n??c ch?m này, khâu ??u tiên là b?n c?n giã nhuy?n t?i, ?t. Sau ?ó, cho ph?n t?i ?t này ra bát, thêm vào n??c c?t chanh + 3 mu?ng canh ???ng + 3 mu?ng canh n??c m?m ngon + 1 chén n??c l?nh. V?i nhi?u ng??i C?n Tây h? không thích dùng n??c l?c ?? pha n??c ch?m mà th??ng thay th? ph?n n??c l?c này b?ng n??c d?a xiêm ?? t?o v? ng?t t? nhiên. Ngoài ra, ?? t?ng thêm s? h?p d?n cho bát n??c ch?m, m?t s? n?i còn thêm c? c?i tr?ng, c? c?i ?? ?ã ???c bào s?i và ngâm gi?m vào n??c m?m.

B??c 4: Chiên bánh xèo
B?c ch?o lên b?p, làm nóng ch?o r?i thêm vào ít m? heo ?un cho nóng ch?y. Ti?p ??n, b?n múc 1 vá b?t và láng cho ??n khi b?t tráng ??u lòng ch?o. Ti?p ??n, b?n thêm vào 1 ít tôm, th?t, c? h? d?a vào gi?a. ??y n?p l?i 2 phút r?i m? ra, g?p ?ôi bánh xèo l?i và chiên ??n khi bánh vàng giòn h?n. G?p bánh xèo ra ??a và th?c hi?n t??ng t? v?i ph?n nguyên li?u còn l?i.

B??c 5: Hoàn thành
Ch? v?i m?t vài thao tác, lúc này ?ây món bánh xèo c?a chúng ta ?ã hoàn thành r?i. B?n cho bánh ra ??a, bày trí cùng rau th?m, rau c?i xanh, n??c ch?m và th??ng th?c. N?u nh? nh?ng chi?c bánh xèo b?n ?ã th??ng th?c tr??c ?ó có v? ng?t c?a giá ?? thì món bánh xèo hôm nay, ph?n nhân tôm th?t l?i có thêm quy?n v? c?a c? h? d?a ng?t thanh, giòn s?n s?t h?p d?n vô cùng.

Chúc các b?n th?c hi?n thành công cách làm bánh xèo c? h? d?a C?n Th? h?p d?n ???c gi?i thi?u hôm nay.