N?u ?ã m?t l?n ??n v?i B?c Liêu và th??ng th?c h??ng v? h?p d?n c?a món bánh xèo n?i ?ây, b?n s? c?m m?n không ch? v? ngon c?a món ?n mà còn c? s? thân thi?n v? thiên nhiên, con ng??i. B?n bi?t không? B?c Liêu ???c thiên nhiên ?u ái v?i nguyên li?u tép tép b?c ngon mê ??n l? th??ng. t?n d?ng ?u th? ?ó là món bánh xèo n?i ?ây càng tr? nên n?c ti?ng. Ti?p t?c chuyên m?c khám phá nh?ng món bánh xèo, chúng ta cùng tìm hi?u cách làm bánh xèo B?c Liêu ngon chu?n ?i?u ?ã ???c th?c hi?n nh? th? nào b?n nhé.

Nguyên li?u chu?n b? cho món bánh xèo B?c Liêu:

 • 1 gói b?t làm bánh xèo
 • 1 thìa cafe b?t ngh?
 • 200 gam tép b?c
 • 200 gam th?t n?c vai
 • 150 gam ??u xanh
 • 1/2 c? s?n
 • 1 c? hành tây c? v?a
 • 200 gam giá ??
 • 1 n?m h? nh?
 • 150 ml n??c c?t d?a
 • Rau th?m, rau c?i xanh
 • Gia v?: b?t canh, h?t nêm, n??c m?m ngon, gi?m/n??c c?t chanh, t?i, ?t…

Cách làm bánh xèo B?c Liêu dành cho b?n:

B??c 1: S? ch? nguyên li?u cho món bánh xèo
– Tép b?c ?em r?a s?ch, c?t b? phàn râu tôm. Cho tép b?c ra tô và ??p v?i m?t xíu b?t canh, h?t nêm. Th?t n?c r?a s?ch, thái mi?ng nh?. B?n c?ng cho th?t ra tô và ??p v?i m?t chút gia v? nhé.

– ??u xanh ngâm n??c 3h cho m?m r?i ?em n?u chín. Hành tây bóc v?, thái lát m?ng. Gía ?? r?a s?ch, ?? ráo. C? s?n r?a s?ch, b?o s?i.

– Hành lá c?t r?, r?a s?ch, thái nh?. H? r?a s?ch, c?t khúc 3-4 cm. Rau c?i xanh, rau th?m b?n ?em nh?t và r?a s?ch, ngâm n??c mu?i loãng 30 phút r?i v?t ra ?? ráo.

B??c 2: Hòa b?t làm v? bánh
Cho b?t làm bánh xèo và b?t ngh? ra tô, thêm vào n??c c?t d?a r?i tr?n ??u. Ti?p ??n, b?n ch? t? t? n??c l?c vào khu?y cho ??n khi thu ???c h?n h?p b?t làm bánh xèo th?t m?n và không vón c?c. K? ti?p, thêm vào hành lá và ?? b?t ngh? ít nh?t 30 phút tr??c khi mang ?i chiên làm b?t bánh.

B??c 3: Làm nhân bánh
B?c n?i nh? lên b?p, cho tép b?c và th?t n?c vào ??o chín t?i. Nêm n?m l?i gia v? cho v?a mi?ng, b?n có th? nêm h?i nh?t m?t chút ?? khi ch?m v?i n??c m?m chua ng?t, món bánh xèo ???c ngon h?n. T?t b?p, trút bánh xèo ra ??a.

B??c 4: Chiên bánh
B?c ch?o lên b?p, khu?y l?i tô b?t 1 l?n n?a. Ti?p ??n, cho d?u ?n vào ch?o, ?un ??n nóng già thì múc 1 vá b?t láng ??u lòng ch?o. Ti?p ??n b?n cho tép b?c, th?t n?c, ??u xanh, giá ?? vào r?i ??u, ??y n?p và chiên bánh 2 phút. H?t th?i gian, b?n dùng ??a ho?c muôi ?? g?p ?ôi bánh l?i. Chiên thêm 1 phút thì cho bánh ra ??a. Th?c hi?n l?n l??t cho ??n khi h?t nguyên li?u
Vì v? bánh xèo tráng m?ng nên r?t nhanh chín, do ?ó, b?n không nên tráng bánh quá lâu, tránh làm bánh cháy.

M?t ?i?m n?a b?n c?n chú ý là bánh xèo B?c Liêu có kích c? to h?n bánh xèo thông th??ng, nên khi ?? bánh làm v? và th?c hi?n thao tác chiên bánh, b?n ph?i th?t khéo léo ?? bánh không b? v? ra nhé.

B??c 5: Hoàn thi?n
Cho món bánh xèo và c?t thành t?ng mi?ng nh?, khi ?n b?n cu?n cùng v?i rau th?m, rau c?i xanh và ch?m v?i n??c ch?m chua ng?t. Bánh xèo B?c Liêu ?n ngon nh?t là khi v?a m?i tráng xong, b?i lúc này b?n có th? c?m nh?n v? giòn – th?m – béo c?a v? bánh, ph?n nhân bánh hài hòa và th?t thú v? khi trong m?n có ng?t, trong ng?t có bùi.

Gi? ?ây, m?i l?n b?n thèm nh? h??ng v? c?a món bánh xèo B?c Liêu, ngay t?i nhà thôi b?n c?ng có th? c?m nh?n món ngon này m?t cách tr?n v? nh?t ?ó. Chúc b?n th?c hi?n thành công v?i cách làm bánh xèo B?c Liêu h?p d?n hôm nay. ?? ti?p t?c xem nh?ng món ngon khác b?n truy c?p t?i ?ây