1. Quy định chia sẻ bài viết

Chúng tôi nắm giữ bản quyền nội dung và sẽ chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết.

Không cho phép sử dụng nội dung trên website vào mục đích thương mại lưu hành bên ngoài.

Chỉ được phép sử dụng lại nhưng phải ghi rõ ràng nguồn bài viết từ web chúng tôi.

2. Bản quyền khác

Một số các ấn phẩm khác như thương hiệu của website  Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại web http://banhxeomientrung.net.

Khi tuân thủ chủ yếu dựa vào thiện chí của hai bên không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên rất mong sự tự giác.