1. Quy ??nh chia s? bài vi?t

Chúng tôi n?m gi? b?n quy?n n?i dung và s? ch?u hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? b?n quy?n bài vi?t.

Không cho phép s? d?ng n?i dung trên website vào m?c ?ích th??ng m?i l?u hành bên ngoài.

Ch? ???c phép s? d?ng l?i nh?ng ph?i ghi rõ ràng ngu?n bài vi?t t? web chúng tôi.

2. B?n quy?n khác

M?t s? các ?n ph?m khác nh? th??ng hi?u c?a website  Banner, Logo ??u ???c s? d?ng ??c quy?n t?i web http://banhxeomientrung.net.

Khi tuân th? ch? y?u d?a vào thi?n chí c?a hai bên không có s? b?o h? c?a b?t k? c? quan/t? ch?c nào nên vi?c ch?p hành các quy ??nh trên r?t mong s? t? giác.