Author Archive

H??ng d?n cách làm bánh xèo b?ng b?t pha s?n chi ti?t

Nh?c ??n bánh xèo, h?n b?n s? thích mê h??ng v? h?p d?n. Th? nh?ng, ?? có món bánh xèo ngon, khâu pha b?t làm bánh l?i khá c?u k?, chính ?i?u này l?i làm không ít ch? em ngao ngán và ng?n ng?i khi th?c hi?n

H??ng d?n cách làm bánh xèo chay ngon nh? nhà chùa

C? t??ng r?ng bánh xèo nhân tôm th?t m?i ngon và h?p d?n v? giác, th? nh?ng, bánh xèo chay c?ng mang ??n s? mê m?n ??n khó t?. B?n ?ã bi?t cách làm bánh xèo chay ngon nh? nào ch?a? N?u ch?a, b?n hãy cùng mình

H??ng d?n cách làm bánh xèo ??n gi?n cho gia ?ình b?n bè

B?n yêu thích v? ngon c?a bánh xèo và luôn l?a ch?n món ngon này m?i khi la cà ph? xá. Có khi nào b?n ngh?, chính tay mình s? th?c hi?n món ngon này ?? chiêu ?ãi gia ?ình ch?a? H?n b?n c?ng ?ã có ý

H??ng d?n cách làm bánh xèo mi?n B?c c?n ph?i h?c h?i

Bánh xèo m?i mi?n có m?t nét ??c khác nhau, n?u nh? bánh xèo mi?n Nam s? d?ng n??c c?t d?a ho?c tr?ng ?? ph?n b?t bánh t?ng thêm v?, thì v? bánh xèo mi?n B?c ??n thu?n ch? s? d?ng b?t g?o và chút b?t ngh?

H??ng d?n cách làm bánh xèo mi?n Tây ng?t nh? gi?ng nói

?ã có l?n b?n ??n v?i vùng ??t mi?n Tây thân yêu và ???c th??ng th?c h??ng v? c?a món bánh xèo ??y mê m?n. B?n ?ã t?ng th? tìm hi?u r?t nhi?u công th?c làm bánh xèo nh?ng ch?a tìm ???c cách làm bánh xèo mi?n

H??ng d?n cách làm bánh xèo giòn m?ng ít d?u m?

B?n yêu thích v? ngon c?a món bánh xèo nh?ng l?i không quá khéo tay trong vi?c b?p núc? B?n mu?n 1 l?n th? cách làm bánh xèo giòn t?i nhà ?? chiêu ?ãi ng??i thân. M?t ?i?u t??ng ch?ng nh? th?t khó, tuy nhiên b?n hoàn

H??ng d?n cách làm bánh xèo mi?n Nam giòn ngon không th? chê

Ti?p t?c chuy?n hành trình khám phá nh?ng món bánh xèo ngon trên kh?p m?i mi?n n??c, ? bài vi?t này chúng ta hãy cùng ??n v?i cách làm bánh xèo mi?n Nam b?n nhé. V?y bánh xèo mi?n Nam c?n nh?ng nguyên li?u gì? H??ng v?

H??ng d?n cách làm bánh xèo mi?n Trung ngon giòn t?i nhà

B?n yêu thích v? ngon c?a món bánh xèo nh?ng ch?a bi?t cách làm món bánh ?y ra sao, nguyên li?u th? nào và cách th?c th?c hi?n sao cho chu?n ?i?u nh?t? ??ng quá lo v? ?i?u ?ó, b?i ngay bài vi?t nh? d??i ?ây, mình s?