Author Archive

H??ng d?n cách làm bánh xèo n?m khá ngon và l?

Bên c?nh cách làm bánh xèo h?i s?n ngon mê m?n, b?n còn có th? ?ãi c? nhà món bánh xèo n?m h?p d?n. Cách làm bánh xèo n?m khá d?, vì th? ch?ng có lý o gì ?? b?n t? ch?i món ?n thú v? này

H??ng d?n cách làm bánh xèo h?i s?n nhìn là mê

Bánh xèo là món ngon dân dã ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích, không ch? riêng trong n??c mà ? n??c ngoài, món bánh xèo Vi?t c?ng nh?n ???c s? yêu thích c?a không ít th?c khách. ?? làm món bánh xèo không h? khó m?t chút

H??ng d?n cách làm bánh xèo ngon nh? bà M??i Xi?m

Bánh xèo là món ngon yêu thích c?a nhi?u nhi?u ng??i và ? m?i n?i, m?i vùng mi?n l?i có cách th?c hi?n khác nhau, n?i nào c?ng có m?t h??ng v? ngon, tinh t? ??n khó t?. Khi ??n v?i mi?n Tây, ? ?ây b?n s?

H??ng d?n cách làm bánh xèo c? h? d?a C?n Th? cho ng??i m?i

Khi nh?c ??n mi?n Tây ng??i ta s? th??ng ngh? ??n m?t n?n ?m th?c phong phú v?i nhi?u món ?n ?a d?ng khác nhau, nào là ?c g?o, th?t b?m mu?i, bún và th?m chí là c? bánh xèo c? h? d?a n?i ti?ng c?a mi?n

H??ng d?n cách làm bánh xèo m?c Nha Trang ngon h?t s?y

Nha Trang là vùng ??t n?i ti?ng v?i r?t nhi?u món ngon, m?t trong s? ?ó là bánh xèo m?c. V?i nh?ng b?n yêu thích v? ngon c?a món bánh xèo này h?n s? khó có th? b? l? m?t món ?n tuy?t v?i v?i s? hòa

H??ng d?n cách làm bánh xèo Qu?ng Ngãi trên c? tuy?t v?i

Bánh xèo là món ngon ??c tr?ng c?a ?m th?c Vi?t, tuy nhiên, ? m?i m?t vùng mi?n l?i có cách th?c ch? bi?n khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta cùng ??n v?i Qu?ng Ngãi thân yêu và tìm hi?u cách làm bánh xèo Qu?ng Ngãi

H??ng d?n cách làm bánh xèo v? Bình ??nh c? truy?n

Khác v?i nh?ng món bánh xèo khác, bánh xèo v? Bình ??nh dân dã t? tên g?i ??n cách th?c ch? bi?n. Ph?n v? c?a món bánh xèo không ph?i là s?c vàng ??m mà là màu tr?ng t??m c?a b?t pha thêm chút xanh xanh hành

H??ng d?n công th?c và cách làm bánh xèo ?à N?ng

D?c theo m?i mi?n ??t n??c b?n s? có d?p ???c th??ng th?c r?t nhi?u món bánh xèo ngon – l? khác nhau. Và hôm nay, d?ng chân t?i ?à N?ng thân yêu, chúng ta cùng tìm hi?u cách làm bánh xèo ?à N?ng b?n nhé. Ch?c

H??ng d?n cách làm bánh xèo Hu? ??m ?à mi?n Trung

??n v?i vùng ??t Hu? thân th??ng, b?n s? có d?p ???c th??ng th?c r?t nhi?u món ngon h?p d?n, nào là bánh b?t l?c Hu?, bún bò Hu?, nem l?i Hu?… và trong ?ó còn c? món bánh xèo Hu? ngon mê n?a. ? bài vi?t

H??ng d?n cách làm bánh xèo ng?t ??m h??ng v? Thái Lan

?? b? s?u t?p nh?ng món bánh xèo thêm ?a d?ng và h?p d?n, bài vi?t nh? d??i ?ây, mình s? g?i ??n b?n cách làm bánh xèo ng?t ki?u Thái. ??m b?o ch? v?i 3 giây ??u khi th??ng th?c, b?n s? thích mê h??ng v?