Author Archive

H??ng d?n cách làm bánh xèo B?c Liêu gi?c m? tình yêu

N?u ?ã m?t l?n ??n v?i B?c Liêu và th??ng th?c h??ng v? h?p d?n c?a món bánh xèo n?i ?ây, b?n s? c?m m?n không ch? v? ngon c?a món ?n mà còn c? s? thân thi?n v? thiên nhiên, con ng??i. B?n bi?t không? B?c

H??ng d?n cách làm bánh xèo n?m kim châm gây nghi?n

Ngoài l?a ch?n h?p d?n là món bánh xèo h?n cho ngày cu?i tu?n thì bánh xèo n?m kim châm c?ng mang ??n cho b?n m?t s? mê m?n ??n khó t?. Cách làm bánh xèo n?m kim châm không h? khó, ch? m?t chút th?i gian

H??ng d?n cách làm bánh xèo h?n b? d??ng

Bánh xèo nhân tôm th?t, ??u xanh thì ?ã quá quen thu?c v?i b?n r?i. M?t chút ??i gió cho v? giác, chúng ta cùng ??n v?i nguyên li?u H?n ?? tìm hi?u cách làm bánh xèo h?n b? d??ng b?n nhé. Nguyên li?u chu?n b? cho

H??ng d?n cách làm bánh xèo H?i Phòng không l?n vào ?âu ???c

Bánh xèo m?i n?i có m?t h??ng v? ??c tr?ng khác nhau, và khi b?n ??n v?i H?i Phòng, b?n s? có d?p tr?i nghi?m h??ng v? th?m ngon, giòn r?m h?p d?n vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hi?u cách làm bánh

H??ng d?n cách làm bánh xèo ?c g?o B?n Tre ?n là nghi?n

Khi có d?p ??n v?i vùng ??t B?n Tre, b?n s? có d?p ???c th??ng th?c m?t món bánh xèo h?p d?n ?ó chính làm bánh xèo ?c g?o. ?ây là m?t món ngon dân dã ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích. Tuy nhiên, món ngon dân

H??ng d?n cách làm bánh xèo g?o l?t mi?n Nam

G?o l?t là th?c ph?m b? d??ng, nh?c ??n g?o l?t chúng ta th??ng ngh? ngay ??n nh?ng món xôi th?m ngon hay món chè h?p d?n. Th? nh?ng, m?t ?i?u thú v? là g?o l?t s? góp m?t trong món bánh xèo. Cách làm bánh xèo

H??ng d?n cách làm bánh xèo cá kình h?i b? ??c l?

Bánh xèo th??ng ph? bi?n v?i ph?n nhân tôm, m?c, th?t ba ch? và ??u xanh. Th? nh?ng hôm nay, banhxeomientrung s? g?i ??n b?n cách làm bánh xèo cá kình v?i h??ng v? h?p d?n, ngon – ??c ?áo và c?c l?. Cùng xem cách th?c

H??ng d?n cách làm bánh xèo bông ?iên ?i?n

Bông ?iên ?i?n m?c nhi?u nh?t ? vùng Tây Nam B?, nh?t là vào mùa n??c lên. B?n bi?t không, bông ?iên ?i?n có mùi v? th?m ng?t r?t ??c tr?ng, và ng??i dân n?i ?ây ?ã k?t h?p lo?i hoa này v?i tôm th?t và b?t

H??ng d?n cách làm bánh xèo H?i An thu hút du khách

H?i An là m?t ?i?m ??n lý t??ng b?i ? ?ây b?n s? có d?p ???c tìm hi?u v? các di tích l?ch s?, v? ??p thiên nhiên – ??t n??c – con ng??i, và ?m th?c n?i ?ây c?ng r?t ?a d?ng v? các món ngon.

H??ng d?n cách làm bánh xèo ?n ?? không l?n n?i nào

Bánh xèo là món ngon yêu thích c?a nhi?u ng??i, và ? m?i n?i l?i có m?t công th?c và các th?c ch? bi?n khác bi?t. ? nh?ng bài vi?t tr??c chúng ta có d?p tìm hi?u bánh xèo Thái Lan, bánh xèo Hàn Qu?c… v?y còn