Bánh xèo mi?n Trung là món ?n khi?n du khách trong và ngoài n??c nh? mãi khi ??n mi?n Trung. C?ng vì th? mà hôm nay chúng tôi xin gi?i thi?u ??n các b?n công th?c làm món bánh xèo mi?n Trung chu?n nh?t, th?m ngon, giòn